Biểu mẫu và hướng dẫn thống kê năm 2020

Ngày 13/11/2019 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã ban hành Quyết định số 560/QĐ-VKSTC Ban hành Chế độ báo cáo thống kê thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp, trong đó bao gồm Hệ thống Biểu mẫu thống kê mới. Quyết định này thay thế Quyết định số 188/QĐ-VKSTC ngày 06/4/2016 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2019.

Hướng dẫn và các biểu mẫu thống kê hình sự liên ngành 2019

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái đăng tải toàn bộ các biểu mẫu thống kê hình sự liên ngành và hướng dẫn thực hiện. Các đơn vị tải về và thực hiện theo Thông tư liên tịch số 05/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP ngày 12/11/2018 “Quy định phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện thống kê hình sự”;

Công văn yêu cầu góp ý dự thảo sửa đổi bổ sung TTLT 01/2005

Thực hiện Kế hoạch số 146/KH-VKSTC-C2 của Ban chỉ đạo thống kê hình sự liên ngành Trung ương về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP ngày 01/7/2005 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng về “Hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp luật trong công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm”, công văn số 1614/VKSTC-C2 ngày 6/5/2016 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao (cơ quan chủ trì) về việc góp ý vào Dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP ngày 01/7/2005 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. 

 

Dự thảo Hệ thống chỉ tiêu, Chế độ báo cáo thống kê ngành KSND

Thực hiện Công văn 902/VKSTC-C2 ngày 17/3/2016 của Cục Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc Góp ý Dự thảo Hệ thống chỉ tiêu Chế độ báo cáo thống kê ngành KSND. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái đề nghị các đơn vị nghiên cứu và xây dựng báo cáo đóng góp ý kiến tập trung vào những nội dung sửa đổi, bổ sung trong Dự thảo.

Quyết định bổ sung biểu mẫu thống kê vào “chế độ báo cáo thống kê công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp và thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp

Ngày 29 tháng 5 năm 2014, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã ban hành Quyết định số 161/QĐ-VKSTC về việc bổ sung biểu mẫu thống kê vào “chế độ báo cáo thống kê công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp và thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp

Quyết định bổ sung biểu mẫu thống kê vào “chế độ báo cáo thống kê công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp và thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp

Ngày 29 tháng 5 năm 2014, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Quyết định số 161/QĐ-VKSTC bổ sung biểu mẫu thống kê vào “chế độ báo cáo thống kê công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp và thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp

Một số biện pháp kỹ thuật an toàn thư điện tử và Windows XP sau khi Microsoft ngừng hỗ trợ

Ngày 16  tháng 04 năm 2014  Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành công văn số 1045/VKSTC-TKTP về việc một số biện pháp kỹ thuật an toàn thư điện tử và Windows XP sau khi Microsoft ngừng hỗ trợ. Trong đó có Công văn hướng dẫn số 49/VNCERT-KTHT ngày 6 tháng 3 năm 2014 của Bộ thông tin và truyền thông về việc khuyến nghị một số biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn thư điện tử giả mạo và Công văn số 79/VNCERT-KTHT ngày 3 tháng 4 năm 2014 về việc hạn chế rủi ro an toàn thông tin sau khi Microsoft ngừng hỗ trợ Windows XP.

Hệ thống biểu mẫu thống kê tháng mới, triển khai từ năm 2014

Ngày 16/8/2013 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành các uyết định số 374/QĐ-VKSTC kèm theo Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp và Quyết định số 375/QĐ-VKSTC ngày 16/8/2013 kèm theo Hệ thống chỉ tiêu thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp (Quyết định 375) và Quyết định số 452/QĐ-VKSTC ngày 04/10/2013 kèm theo Chế độ báo cáo thống kê công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp thực hiện thống nhất về các biểu mẫu và phụ lục thống kê mới thực hiện từ năm công tác 2014 trong toàn ngành Kiểm sát nhân dân.