Văn phòng tổng hợp

1. Sơ lược về đơn vị

          Văn phòng tổng hợp được thành lập từ năm 1962 cùng với sự ra đời của ngành Kiểm sát Yên Bái. Qua gần 60 năm xây dựng và phát triển, từ lúc công tác Văn phòng tổng hợp chỉ có 1 đồng chí phụ trách, đến nay đơn vị đã có 27 công chức, người lao động, được phân công ở nhiều bộ phận khác nhau; sự hình thành và phát triển của ngành Kiểm sát Yên Bái có sự đóng góp không nhỏ của công tác Văn phòng tổng hợp. Đơn vị đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, 02 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều cờ thi đua dẫn đầu khối, Bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái; nhiều lượt cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành, Chiến sĩ thi đua cơ sở, lao động tiên tiến.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Văn phòng tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh xây dựng, triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ công tác trọng tâm hằng năm của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; sơ kết, tổng kết công tác của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái.

– Thực hiện công tác quản lý, theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động của ngành Kiểm sát Yên Bái; xây dựng các báo cáo định kỳ theo Quy chế về thông tin báo cáo, quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân; báo cáo công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trước Hội đồng nhân dân; cấp ủy địa phương và báo cáo khác theo sự phân công của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân tỉnh Yên Bái.

– Theo dõi, quản lý, đôn đốc các phòng thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, các Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của ngành Kiểm sát nhân dân.

– Tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về kế hoạch, nhiệm vụ công tác; về quản lý, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

– Giúp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh theo dõi phong trào thi đua của Viện kiểm sát hai cấp (tỉnh, huyện) và thường trực công tác thi đua, khen thưởng. Thẩm định hồ sơ trình Hội đồng Thi đua – Khen thưởng quyết định việc khen thưởng thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng.

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý, theo dõi công tác thống kê và công nghệ thông tin tại Viện kiểm sát nhân dân hai cấp.

– Thực hiện việc tiếp nhận, xử lý, quản lý, lưu trữ các văn bản, kiểm tra về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản do Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ban hành; thực hiện công tác cơ yếu và thông tin liên lạc của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

– Tham mưu về công tác tuyên truyền trong ngành Kiểm sát Yên Bái; quản lý hoạt động Trang Thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

– Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện chỉ thị công tác hàng năm của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, kế hoạch công tác năm của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, kế hoạch, chương trình công tác năm của các đơn vị trong ngành Kiểm sát Yên Bái, công tác hành chính, văn phòng, văn thư, lưu trữ và cơ yếu đối với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

– Thực hiện công tác về hành chính, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn; quản lý, theo dõi, mua sắm, cấp phát việc sử dụng, bảo quản cơ sở vật chất, phương tiện và kinh phí của cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phục vụ việc chỉ đạo, điều hành của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và công tác của các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Tiếp nhận, phân bổ, theo dõi, kiểm tra và thanh, quyết toán việc sử dụng kinh phí của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

– Chánh Văn phòng là người phát ngôn và cung cấp thông tin của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh khi được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ủy quyền.

– Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh giao.

3. Cơ cấu, tổ chức

Hiện nay, Văn phòng tổng hợp gồm có 16 biên chế và 11 lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ; trong đó có 03 đồng chí giữ chức vụ lãnh đạo; công chức, người lao động trong đơn vị được chia thành 04 bộ phận công tác gồm: Bộ phận tham mưu tổng hợp; thi đua, khen thưởng; thống kê tội phạm và công nghệ thông tin; Bộ phận cơ yếu; văn thư, lưu trữ; Bộ phận kế toán – thủ quỹ; Bộ phận hành chính, hậu cần, tạp vụ, bảo vệ, lái xe.

4. Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Đường Ngô Gia Tự, phường Đồng Tâm, thành Phố Yên Bái

Điện thoại liên hệ: 0216.3825.282