Phòng Thanh tra – Khiếu tố

I. Giới thiệu

Thanh tra – Khiếu tố Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái là đơn vị cấp phòng thuộc bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái, được thành lập từ ngày 15/02/2020, theo Quyết định số 17/QĐ-VKSTC ngày 31/01/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao, trên cơ sở sáp nhập từ hai đơn vị cấp phòng là đơn vị Thanh tra và Phòng Kiểm sát giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp với tên gọi mới là Thanh tra- Kiểm sát và giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp (Thanh tra- Khiếu tố) Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái.

II. Cơ cấu, tổ chức cán bộ:

Về cơ cấu tổ chức, đơn vị có Chánh Thanh tra, Phó Chánh thanh tra, Kiểm sát viên và công chức khác. Biên chế của đơn vị, hiện nay có 06 đồng chí, cụ thể:

1, Đồng chí Hà Kim Sơn- Chánh Thanh tra,  ĐT: 0983195667, 0912389974;

2, Đồng chí Phạm Quý Bảy- Phó Chánh thanh tra, ĐT: 0915321149;

3, Đồng chí Lê Thị Hoài- Phó Chánh thanh tra, ĐT: 0982232889;

4, Đồng chí Hoàng Anh Huấn- Kiểm sát viên trung cấp, ĐT: 0913129496;

5, Đồng chí Nguyễn Kim Hoàn- Kế toán viên, ĐT: 0912316763;

6, Đồng chí Vũ Chung Kiên- Chuyên viên, ĐT: 0919489442.

III. Về chức năng, nhiệm vụ:

Thanh tra – Khiếu tố VKSND tỉnh Yên Bái có nhiệm vụ, quyền hạn tham mưu giúp Viện trưởng VKSND tỉnh Yên Bái thực hiện các công tác:

Tổ chức, chỉ đạo và thực hiện công tác Thanh tra- Khiếu tố của VKSND tỉnh Yên Bái; Quán triệt, tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước, của Ngành, của địa phương về thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của VKSND hai cấp tại tỉnh Yên Bái; Là đơn vị đầu mối, tham mưu giúp Viện trưởng VKSND tỉnh Yên Bái quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng;

Thực hiện công tác Thanh tra về hoạt động nghiệp vụ trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp; kiểm tra về hoạt động công vụ, nội vụ, công tác tiếp công dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác kiểm sát giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp; Giải quyết khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm quy định tại khoản 7 Điều 2 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 192/QĐ-VKSTC ngày 15/5/2019 của Viện trưởng VKSTC đối với đơn vị cấp phòng, cấp huyện; công chức, người lao động thuộc VKSND tỉnh Yên Bái (trừ Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Yên Bái); Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, kết luận nội dung tố cáo và quyết định giải quyết khiếu nại thuộc nhiệm vụ của Thanh tra cấp tỉnh;

Tổ chức tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, tin báo tố giác về tội phạm từ các nguồn gửi đến thuộc trách nhiệm giải quyết của VKSND tỉnh Yên Bái; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái thực hiện việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của VKSND tỉnh Yên Bái; Theo dõi, quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra về nghiệp vụ công tác tiếp công dân; giải quyết, kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết khiếu nại đối với hành vi của người có thẩm quyền của Tòa án nhân dân trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng VKSND tỉnh Yên Bái giao.