Hội cựu chiến binh

Chức năng

Hội Cựu chiến binh VKSND tỉnh Yên Bái là tổ chức đoàn thể đại diện cho ý chí và quyền lợi của các cựu chiến binh đã và đang là cán bộ, nhân viên công tác tại VKSND tỉnh Yên Bái. Hội cựu chiến binh VKSND tỉnh hoạt động với mục đích phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tham gia bảo vệ thành quả cách mạng, góp phần bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên, giúp đỡ lẫn nhau về tinh thần và vật chất trong cuộc sống, gắn bó tình bạn chiến đấu.

Nhiệm vụ

Tạo điều kiện để các cựu chiến binh tham gia đóng góp trí lực xây dựng ngành kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái vững mạnh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, cá nhân chủ nghĩa, chống tham ô, tham nhũng tại đơn vị; góp phần xây dựng Đảng và nhà nước trong sạch, vững mạnh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị địa phương;

Góp phần vào việc tổ chức và giáo dục thế hệ trẻ, kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tiếp bước cha anh làm tròn nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc;

Tập hợp, đoàn kết các cựu chiến binh đã và đang làm việc tại VKSND tỉnh, tạo điều kiện để các cựu chiến binh giúp đỡ tương trợ nhau khi gặp khó khăn trong cuộc sống, giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống cách mạng của dân tộc, của quân đội, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, xây dựng gia đình văn hoá;

Bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của hội viên theo chế độ, chính sách của Đảng và nhà nước.

Cơ cấu tổ chức

Hội cựu chiến binh VKSND tỉnh Yên Bái gồm có …… hội viên.

Ban chấp hành Hội gồm có ….. đồng chí, Chủ tịch: đồng chí Nguyễn Quang Vinh; Phó Chủ tịch: đồng chí Hoàng Kim Cương.