Đoàn thanh niên

Chức năng

Chi đoàn thanh niên hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy cơ quan VKSND tỉnh Yên Bái, có trách nhiệm tập hợp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên thanh niên. Chi đoàn phối hợp cùng các Chi bộ Đảng giúp đỡ những đoàn viên ưu tú rèn luyện phấn đấu trở thành đảng viên. Chi đoàn thanh niên là môi trường để đoàn viên rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, thể hiện vị trí, vai trò của Đoàn thanh niên trong quá trình xây dựng và phát triển ngành kiểm sát tỉnh Yên Bái.

Nhiệm vụ

Tuyên truyền đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các văn bản của Ngành và của Đoàn cấp trên cho đoàn viên. Vận động đoàn viên tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, nghiên cứu khoa học…nhằm đáp ứng yêu cầu của ngành trong tình hình mới;

Đoàn kết, tập hợp lực lượng thanh niên trong ngành, thực hiện tốt vai trò nòng cốt, định hướng chính trị trong việc xây dựng tổ chức các hoạt động;

Tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng. Đoàn thanh niên là nguồn cung cấp bổ sung cho Đảng lực lượng trẻ, có tri thức, đạo đức, sức khoẻ để gánh vác công việc;

Kết hợp cùng Chi đoàn bạn tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, thăm hỏi động viên các bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng…;

Cùng với các tổ chức đoàn thể khác tham mưu cho Đảng ủy, Lãnh đạo VKSND tỉnh Yên Bái thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Cơ cấu tổ chức

Chi đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh VKSND tỉnh Yên Bái gồm 16 đoàn viên.

Ban chấp hành Chi đoàn gồm 4 đồng chí, Bí thư: đồng chí Hoàng Hiệp, Phó Bí thư: đồng chí Nguyễn Thị Huyền Trang.