Thông báo rút kinh nghiệm số 45/TB-VC1-V4 ngày 08/6/2020 Về thu thập, xem xét, đánh giá tài liệu, chứng cứ trong Vụ án dân sự “Chia thừa kế và hủy quyết định cá biệt”