Ủy ban kiểm sát

*Vị trí, chức trách, nhiệm vụ

Uỷ ban kiểm sát VKSND tỉnh Yên Bái nằm trong cơ cấu tổ chức của VKSND tỉnh Yên Bái. Uỷ ban kiểm sát họp do Viện trưởng VKSND tỉnh Yên Bái chủ trì để thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng sau đây:

Việc thực hiện phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch công tác, Chỉ thị, Thông tư và Quyết định của VKSND tối cao;

Báo cáo tổng kết công tác năm để báo cáo với VKSND tối cao, Hội đồng nhân dân tỉnh và Thường trực tỉnh uỷ;

Những vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh tế, lao động quan trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm;

Tham gia xây dựng các điều lệ, nội quy, quy chế làm việc của Viện kiểm sát và những vấn đề quan trọng khác do Viện trưởng VKSND tối cao quy định;

Xét, chọn để đề nghị tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát hai cấp, Kiểm tra viên và Kiểm tra viên chính.

*Cơ cấu tổ chức

Uỷ ban kiểm sát có 6 đồng chí gồm đồng chí Viện trưởng, các đồng chí Phó Viện trưởng và một số đồng chí Trưởng phòng nghiệp vụ Viện kiểm sát tỉnh do Viện trưởng VKSND tối cao quyết định.