VKSND huyện Văn Yên tăng cường ứng dụng CNTT và chuyển đổi số

Thực hiện Chỉ thị công tác kiểm sát năm 2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao: “Toàn Ngành Kiểm sát nhân dân xác định năm 2023 là năm đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong Ngành Kiểm sát nhân dân…”, Chỉ thị số 03/CT-VKSTC, ngày 17/5/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân, Kế hoạch công tác năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Yên đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Ban hành Bộ chỉ số đánh giá ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân

Viện trưởng VKSND tối cao vừa ban hành Quyết định số 355/QĐ-VKSTC ngày 25/10/2021 ban hành Bộ chỉ số đánh giá ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 593/QĐ-VKSTC ngày 10/10/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao.

Chuyển đổi số là quá trình sáng tạo lại tổ chức trên môi trường số

Bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tại buổi làm việc với Viện kiểm sát nhân dân tối cao về ứng dụng công nghệ thông tin, vào ngày 22/4/2021, tại Hà Nội.

Quyết định ban hành bộ chỉ số Đánh giá ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành KSND

Quyết định ban hành bộ chỉ số Đánh giá ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin(CNTT), thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành KSND là vấn đề rất quan trọng, được lãnh đạo VKSND tối cao, trong đó trực tiếp là đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí đặc biệt quan tâm…