Phòng 8

Phòng Kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án (Phòng 8) được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ Phòng Kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự  (Phòng 8) và Phòng Kiểm sát thi hành án dân sự (Phòng 11) từ ngày 31/01/2020. Cho đến nay phòng có 6 biên chế như sau:

1.Trưởng phòng: đồng chí Lê Như Ký – Kiểm sát viên trung cấp.

  1. Phó Trưởng phòng: đồng chí Nguyễn Anh Thúy – Kiểm sát viên trung cấp.
  2. Phó trưởng phòng: đồng chí Đỗ Thanh Loan – Kiểm sát viên trung cấp.
  3. Kiểm sát viên trung cấp: đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nga.
  4. Kiểm sát viên sơ cấp: đồng chí Đèo Văn Thanh.
  5. Kiểm tra viên: đồng chí Trần Văn Tri.

Nhiệm vụ chính của phòng:

Thực hiện kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các cơ quan đơn vị và người có trách nhiệm trong việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự nhằm bảo đảm việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự đúng luật định.

Chế độ tạm giữ, tạm giam, quản lý giáo dục người chấp hành án phạt tù được chấp hành nghiêm chỉnh. Tính mạng sức khoẻ, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người bị tạm giữ, tạm giam, người chấp hành án phạt tù và các quyền khác của họ không bị tước bỏ, được tôn trọng. Các bản án hình sự có hoặc chưa có hiệu lực pháp luật đều được thi hành ngay theo quy định của pháp luật, các quyết định thi hành án của Toà án được thi hành đúng pháp luật. Phòng có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

Thường kỳ hoặc bất thường kiểm sát trực tiếp nhà tạm giữ, trại tạm giam và trại giam; Kiểm tra hồ sơ tài liệu của cơ quan cùng cấp và cấp dưới có trách nhiệm tạm giữ, tạm giam, quản lý giáo dục người chấp hành án phạt tù, gặp hỏi người bị tạm giữ, tạm giam và chấp hành án phạt tù;

Yêu cầu cơ quan cùng cấp, cấp dưới và người có trách nhiệm thông báo tình hình tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù trả lời về quyết định, biện pháp hoặc việc làm vi phạm pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam, quản lý giáo dục người chấp hành án phạt tù;

Tiếp nhận giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc tạm giữ, tạm giam, quản lý giáo dục người chấp hành án phạt tù;

Thực hiện Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong lĩnh vực thi hành án dân sự của Toà án nhân dân, Cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên, cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan trong việc thi hành bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và những bản án, quyết định được thi hành ngay theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo cho pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh và thống nhất;

Giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân và các tổ chức xã hội…trong lĩnh vực thi hành án dân sự; phát hiện các vi phạm;

Đề xuất với Viện trưởng VKSND tỉnh ban hành các văn bản kháng nghị, kiến nghị khi phát hiện vi phạm thông qua công tác kiểm sát thi hành án dân sự.