STT Trích yếu Tải về
1

Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

tải xuống
2

Luật sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ 2019

tải xuống
3

Quyết định số 21/2019/QĐ-TTg ngày 19/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của ngành thông tin và truyền thông

tải xuống
4

Nghị quyết 80/2019/QH14 gia nhập Công ước 98 về áp dụng nguyên tắc của thương lượng tập thể

tải xuống
5

Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021”

tải xuống
6

Nghị quyết 81/2019/QH14 thành lập Đoàn giám sát pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em

tải xuống
7

Nghị quyết 83/2019/QH14 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7 khóa XIV

tải xuống
8

Luật Giáo dục 2019

tải xuống
9

Nghị quyết 82/2019/QH14 nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về quản lý đất đai tại đô thị

tải xuống
10

Luật Kiến trúc 2019

tải xuống
11

Nghị quyết 84/2019/QH14 về Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

tải xuống
12

Luật Quản lý thuế 2019

tải xuống
13

Hướng dẫn sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

tải xuống
14

Hướng dẫn số hóa hồ sơ của VKS tối cao và tỉnh Yên Bái

tải xuống
15

Luật số 29/201/QH14 về Bảo vệ bí mật nhà nước

tải xuống
16

Hưởng ứng cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh thiếu niên”

tải xuống
17

Thông tư 08/2018/TT-BTP Hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp

tải xuống
18

Quyết định 772/QĐ-TTg 2018 tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở

tải xuống
19

Quyết định số 773/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 V/v Ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng

tải xuống
20

Nghị quyết số 83/NQ-CP của Chính phủ : Triển khai thực hiện Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH14 ngày 21 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT)

tải xuống