STT Trích yếu Tải về
1

Hưởng ứng cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh thiếu niên”

tải xuống
2

Nghị định số 90/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cảnh vệ

tải xuống
3

Thông tư 08/2018/TT-BTP Hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp

tải xuống
4

Quyết định 772/QĐ-TTg 2018 tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở

tải xuống
5

Quyết định số 773/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 V/v Ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng

tải xuống
6

Nghị quyết số 83/NQ-CP của Chính phủ : Triển khai thực hiện Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH14 ngày 21 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT)

tải xuống
7

NĐ số 92/2018/NĐ-CP ngày 26/6/2018 của Chính Phủ về quản lý và sử dụng Quỹ Tích lũy trả nợ

tải xuống
8

Nghị quyết số 59/2018/QH14 ngày 15/06/2018 của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019

tải xuống
9

Nghị quyết số 60/2018/QH14 về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

tải xuống
10

Nghị quyết số 61/2018/QH14 ngày 15/06/2018 của Quốc hội thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”

tải xuống
11

Nghị quyết số 62/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 – 2018”

tải xuống
12

Nghị quyết số 63/2018/QH14 ngày 15/06/2018 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

tải xuống
13

Nghị quyết số 64/2018/QH14 kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

tải xuống
14

Nghị quyết số 57/2018/QH14 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018

tải xuống
15

Nghị quyết số 58/2018/QH14 ngày 15/06/2018 của Quốc hội phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016

tải xuống
16

Thông tư liên tịch 05/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC quy định về việc phối hợp thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội

tải xuống
17

Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán

tải xuống
18

Luật quốc phòng năm 2018

tải xuống
19

Luật cạnh tranh năm 2018

tải xuống
20

Luật An ninh mạng năm 2018

tải xuống