STT Trích yếu Tải về
1

Nghị quyết 76/2019/QH14 về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020

tải xuống
2

Luật Thi hành án hình sự 2019

tải xuống
3

Nghị quyết 75/2019/QH14 bổ sung Nghị quyết 81 thi hành Luật Tổ chức Tòa án

tải xuống
4

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019

tải xuống
5

Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

tải xuống
6

Luật sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ 2019

tải xuống
7

Quyết định số 21/2019/QĐ-TTg ngày 19/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của ngành thông tin và truyền thông

tải xuống
8

Nghị quyết 80/2019/QH14 gia nhập Công ước 98 về áp dụng nguyên tắc của thương lượng tập thể

tải xuống
9

Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021”

tải xuống
10

Nghị quyết 81/2019/QH14 thành lập Đoàn giám sát pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em

tải xuống
11

Nghị quyết 83/2019/QH14 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7 khóa XIV

tải xuống
12

Luật Giáo dục 2019

tải xuống
13

Nghị quyết 82/2019/QH14 nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về quản lý đất đai tại đô thị

tải xuống
14

Luật Kiến trúc 2019

tải xuống
15

Nghị quyết 84/2019/QH14 về Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

tải xuống
16

Luật Quản lý thuế 2019

tải xuống
17

Nghị quyết 79/2019/QH14 về phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

tải xuống
18

Hướng dẫn sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

tải xuống
19

Hướng dẫn số hóa hồ sơ của VKS tối cao và tỉnh Yên Bái

tải xuống
20

Luật số 29/201/QH14 về Bảo vệ bí mật nhà nước

tải xuống