Thể lệ cuộc thi viết tìm hiểu Bộ luật hình sự trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Thể lệ số 288/TL-BTC ngày 28/3/2019 của Ban tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu bộ luật hình sự về  cuộc thi viết tìm hiểu Bộ luật hình sự trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Tải thể lệ cuộc thi tại đây

Luật sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ 2019
Quyết định số 21/2019/QĐ-TTg ngày 19/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của ngành thông tin và truyền thông
Nghị quyết 80/2019/QH14 gia nhập Công ước 98 về áp dụng nguyên tắc của thương lượng tập thể
Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021”
Nghị quyết 81/2019/QH14 thành lập Đoàn giám sát pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em
Nghị quyết 83/2019/QH14 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7 khóa XIV
Luật Giáo dục 2019
Nghị quyết 82/2019/QH14 nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về quản lý đất đai tại đô thị
Luật Kiến trúc 2019
Nghị quyết 84/2019/QH14 về Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV