Nghị quyết 79/2019/QH14 về phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Nghị quyết 79/2019/QH14 của Quốc hội về việc phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Tải văn bản tại đây

Hướng dẫn sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành của Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Hướng dẫn số hóa hồ sơ của VKS tối cao và tỉnh Yên Bái
Luật số 29/201/QH14 về Bảo vệ bí mật nhà nước
Hưởng ứng cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh thiếu niên”
Quyết định 772/QĐ-TTg 2018 tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở
Quyết định số 773/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 V/v Ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng
Nghị quyết số 83/NQ-CP của Chính phủ : Triển khai thực hiện Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH14 ngày 21 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT)
NĐ số 92/2018/NĐ-CP ngày 26/6/2018 của Chính Phủ về quản lý và sử dụng Quỹ Tích lũy trả nợ
Nghị định số 90/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cảnh vệ
Thông tư 08/2018/TT-BTP Hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp