Công văn số 444/CV-HĐPH ngày 08/5/2019 của Hội đồng phối hợp PB GDPL về việc Hưởng ứng cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực truyến năm 2019

Công văn số 444/CV-HĐPH ngày 08/5/2019 của Hội đồng phối hợp PB GDPL về việc Hưởng ứng cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực truyến năm 2019

Tải công văn tại đây

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019
Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
Luật sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ 2019
Quyết định số 21/2019/QĐ-TTg ngày 19/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của ngành thông tin và truyền thông
Nghị quyết 80/2019/QH14 gia nhập Công ước 98 về áp dụng nguyên tắc của thương lượng tập thể
Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021”
Nghị quyết 81/2019/QH14 thành lập Đoàn giám sát pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em
Nghị quyết 83/2019/QH14 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7 khóa XIV
Luật Giáo dục 2019
Nghị quyết 82/2019/QH14 nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về quản lý đất đai tại đô thị