STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 tải xuống

Nghị quyết số 62/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 – 2018”

2 tải xuống

Nghị quyết số 63/2018/QH14 ngày 15/06/2018 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

3 tải xuống

Nghị quyết số 64/2018/QH14 kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

4 tải xuống

Nghị quyết số 57/2018/QH14 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018

5 tải xuống

Nghị quyết số 58/2018/QH14 ngày 15/06/2018 của Quốc hội phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016

6 tải xuống

Nghị quyết số 59/2018/QH14 ngày 15/06/2018 của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019

7 tải xuống

Nghị quyết số 60/2018/QH14 về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

8 tải xuống

Thông tư liên tịch 05/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC quy định về việc phối hợp thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội

9 tải xuống

Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán

10 tải xuống

Luật tố cáo năm 2018

11 tải xuống

Luật sửa đổi bổ sung của Luật thể dục thể thao năm 2018

12 tải xuống

Luật đo đạc, bản đồ năm 2018

13 tải xuống

Luật sửa đổi, bổ sung 11 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018

14 tải xuống

Luật quốc phòng năm 2018

15 tải xuống

Luật cạnh tranh năm 2018

16 tải xuống

Luật An ninh mạng năm 2018

17 tải xuống

Ban hành Thông tư liên tịch quy định việc phối hợp giữa các cơ quan THTT trong thực hiện một số quy định của BLTTHS về trả hồ sơ để điều tra bổ sung

18 tải xuống

170 mẫu văn bản trong thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, điều tra và truy tố.

19 tải xuống

Luật: Trách nhiệm bồi thường của nhà nước

20 tải xuống

Nghị quyết số 41/2017/QH14