Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 01/TB-VC1-V1 ngày 07/12/2020 (về trách nhiệm dân sự trong vụ án hình sự)
Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 02/TB-VC1-HS ngày 09/12/2020 “Về áp dụng quy định án treo”
Riêng tư: Quyết định số 1603/QĐ-VKS ngày 04/12/2020 Công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm 2020
Riêng tư: Quyết định số 1604/QĐ-VKS ngày 04/12/2020 Công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” năm 2020
Riêng tư: Quyết định số 1605/QĐ-VKS ngày 04/12/2020 Công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2020
Riêng tư: Quyết định số 1606/QĐ-VKS ngày 04/12/2020 Công nhận danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” năm 2020
Riêng tư: Thông báo số 1633/TB-HĐTĐKT kết quả xét, đề nghị khen thưởng năm 2020 trong ngành Kiểm sát Yên Bái
Riêng tư: Thông báo số 908/TB-VKSTC ngày 30/11/2020 Rút kinh nghiệm trong kiểm sát thi hành án dân sự về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế
Kế hoạch tổng kết công tác năm 2020 và triển khai công tác năm 2021
Công văn triển khai thực hiện Biểu mẫu thống kê người dưới 18 tuổi là hại trong vụ án hình sự
Kế hoạch số 128/KH-VKSTC ngày 16/11/2020 cảu VKSND tối cao Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai công tác năm 2021 và của ngành Kiểm sát nhân dân
Quyết định số 139/QĐ-VKSTC ngày 29/4/2020 Ban hành Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân (kèm theo phụ lục Hệ thống chỉ tiêu và Hướng dẫn thực hiện Hệ thống chỉ tiêu)