Riêng tư: Thông báo số 901/TB-VKSTC ngày 27/11/2020 rút kinh nghiệm nghiệp vụ kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính
Riêng tư: Thông báo số 821/TB-VKSTC ngày 21/10/2020 rút kinh nghiệm về việc áp dụng thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính
Riêng tư: Thông báo số 798/TB-T1 ngày 14/12/2020 về một số thiếu sót, vi phạm trong việc thực hiện Kết luận thanh tra, Kết luận kiểm tra, Kết luận nội dung tố cáo, Quyết định giải quyết khiếu nại, Kết luận kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ
Quyết định số 460/QĐ-VKSTC ngày 23/12/2020 Công nhận sáng kiến ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020
Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 83/TB-VC1-KDTM ngày 12/11/2020 về việc xác định thiếu người tham gia tố tụng trong vụ án kinh doanh thương mại “Tranh chấp thanh toán hợp đồng xây dựng”
Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 78/TB-VC1-V2 ngày 23/10/2020 về vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”
Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 77/TB-VC1-HS ngày 21/10/2020 về công tác THQCT&KSXX án hình sự (Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự)
Công văn v/v thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19
Riêng tư: Thông báo số 77/TB-VC1-HS ngày 21/10/2020 rút kinh nghiệm vụ án “Cho vay lãi nặng trong giai dịch dân sự”
Riêng tư: Thông báo số 76/TB-VC1-HS ngày 20/10/2020 rút kinh nghiệm vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy”
Riêng tư: Quyết định số 01/QĐ-CTDDS4 ngày 15/02/2020 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cụm thi đua số 4 ngành Kiểm sát nhân dân
Công văn về việc thực hiện Biểu mẫu thống kê Giám định tư pháp trong tố tụng hình sự.
Kế hoạch tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2021
Kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020
Riêng tư: Quyết định số 1603/QĐ-VKS ngày 04/12/2020 Công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm 2020
Riêng tư: Quyết định số 1604/QĐ-VKS ngày 04/12/2020 Công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” năm 2020
Riêng tư: Quyết định số 1605/QĐ-VKS ngày 04/12/2020 Công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2020
Riêng tư: Quyết định số 1606/QĐ-VKS ngày 04/12/2020 Công nhận danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” năm 2020
Riêng tư: Thông báo số 1633/TB-HĐTĐKT kết quả xét, đề nghị khen thưởng năm 2020 trong ngành Kiểm sát Yên Bái
Kế hoạch tổng kết công tác năm 2020 và triển khai công tác năm 2021