Những nét chính trong việc thực hiện Quy chế dân chủ của ngành Kiểm sát Yên Bái

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở, những năm qua ngành Kiểm sát Yên Bái luôn tiếp tục phổ biến, quán triệt thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước và của ngành KSND về thực hiện Quy chế dân chủ; các tài liệu đã được phổ biến quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức và người lao động của hai cấp ngành Kiểm sát Yên Bái bao gồm Kết luận số 65-KL/TW ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 28/3/2002 của Ban Bí thư về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Nghị quyết số 55/NQ-UBTVQH10 ngày 30/8/1998 và Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Quy chế về thực hiện dân chủ trong hoạt động của VKSND; Quy chế về thực hiện dân chủ trong hoạt động của VKSND tỉnh Yên Bái. Mục đích để tiếp tục nâng cao nhận thức trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, công chức, người lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động thực hiện dân chủ trong hoạt động của VKSND; cũng trên cơ sở đó yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, người lao động ngành Kiểm sát Yên Bái chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng cơ quan đơn vị trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và người lao động đủ phẩm chất, năng lực, trách nhiệm. Thông qua các nội dung trên, những nét chính và kết quả trong việc thực hiện Quy chế dân chủ của ngành Kiểm sát Yên Bái được khái quát như sau:

Thứ nhất: VKSND tỉnh Yên Bái đã kịp thời kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ và tổ chức quán triệt, tuyên truyền đến toàn thể công chức, người lao động Nghị định số 04/2015-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, các văn bản của ngành hướng dẫn thực hiện dân chủ tại cơ sở.

Thứ hai: Thực hiện nghiêm túc Luật khiếu nại, tố cáo, Quy chế tiếp công dân, lịch tiếp công dân của Viện trưởng, phân công công chức tiếp công dân. Thông qua đó những kiến nghị phản ánh, phản ánh, phê bình của công dân, tổ chức luôn được nghiên cứu, xử lý, giải quyết kịp thời; việc tiếp công dân được công chức của bộ phận tiếp đơn ghi chép đầy đủ, cụ thể. Đây cũng là một trong những yêu cầu của hoạt động thực hiện dân chủ là phải được thực hiện trong khuôn khổ của Hiến pháp, pháp luật và quy định của ngành Kiểm sát, đặc biệt là thể hiện được trách nhiệm của đồng chí Viện trưởng – người đứng đầu trong quan hệ giải quyết công việc với công dân, cơ quan, tổ chức có liên quan và trong mọi hoạt động của nội bộ cơ quan.

Thứ ba: Trong quan hệ công tác với các cơ quan Nhà nước, cấp ủy địa phương, VKSND hai cấp đã thực hiện nghiêm chế độ giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Hội đồng nhân dân cùng cấp; báo cáo kịp thời, đầy đủ về tình hình chấp hành pháp luật tại địa phương, kết quả hoạt động công tác kiểm sát, trả lời chất vấn, kiến nghị, yêu cầu của đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân hoặc khi có yêu cầu. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại địa phương và các tổ chức cùng cấp trong thực hiện công tác kiểm sát, xây dựng pháp luật, tuyên truyền phổ biến pháp luật, đấu tranh phòng chống tội phạm và các việc khác theo quy định của pháp luật. Phân công người chịu trách nhiệm phát ngôn của cơ quan, đơn vị để thông tin kịp thời, đầy đủ những nội dung hoạt động liên quan đến quyền dân chủ của công dân, phối hợp tạo điều kiện để các cơ quan này thực hiện quyền giám sát theo quy định của pháp luật.

Thứ tư: Trong công tác nghiệp vụ, công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp luôn có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng, cơ quan Nhà nước trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ công tác kiểm sát. Cụ thể đã ký kết và thực hiện tốt các quy chế phối hợp giữa Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án trong giải quyết án hình sự, dân sự; quy chế phối hợp với Cơ quan điều tra trong giải quyết nguồn tin tội phạm; định kỳ hoặc đột xuất phối hợp tổ chức họp liên ngành với Cơ quan điều tra, Tòa án để họp bàn tổ chức thực hiện xây dựng án án điểm, án rút gọn hoặc thống nhất quan điểm giải quyết một số vụ án, vụ việc có tính chất phức tạp; phối hợp tổ chức các phiên tòa lưu động, phiên tòa rút kinh nghiệm, phiên tòa trực tuyến theo yêu cầu của ngành.

Thứ năm: Dân chủ trong nội bộ cơ quan, đơn vị.

Định kỳ mỗi năm một lần Viện trưởng chủ trì, phối hợp với Công đoàn cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động để kiểm điểm việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, các quy định của ngành KSND và Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm trước. Trên cơ sở đó những việc phải công khai để công chức và người lao động biết, những việc công chức và người lao động tham gia ý kiến, giám sát, kiểm tra được thảo luận, đóng góp ý kiến công khai; các thắc mắc, kiến nghị của cán bộ, công chức, người lao động được giải đáp, giải quyết kịp thời. Kết quả thực hiện đã phát huy quyền làm chủ của công chức và người lao động, góp phần xây dựng đội ngũ công chức và người lao động ngành Kiểm sát Yên Bái là công bộc của nhân dân, có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, làm việc có chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ của ngành KSND. Dân chủ trong nội bộ cơ quan, đơn vị thể hiện thông qua các hoạt động cụ thể đó là:

– Cán bộ, công chức và người lao động thực hiện tốt quy chế, quy định về hoạt động nghiệp vụ kiểm sát; quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; thực hành tiết kiệm chống lãng phí, có ý thức tổ chức kỷ luật, tuân thủ chấp hành nghiêm túc các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị và của ngành;

– Thực hiện đúng thẩm quyền được giao, không lạm quyền, làm trái công vụ;

– Lãnh đạo cơ quan, đơn vị đã phối hợp với cấp ủy Đảng, Ban chấp hành Công đoàn cơ quan tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức theo đúng quy định về thời gian hội nghị theo Điều lệ Công đoàn và hướng dẫn của Công đoàn cấp trên;

– Cán bộ, công chức và người lao động của cơ quan, đơn vị đã tham gia góp ý kiến cho các hoạt động quản lý chính quyền của tập thể lãnh đạo, góp ý xây dựng kế hoạch, chương trình công tác.

– Việc tiếp thu các ý kiến đóng góp của công chức, người lao động và giải đáp những thắc mắc, kiến nghị được thể hiện đầy đủ, các quy chế được đưa ra thảo luận, bổ sung đóng góp ý kiến, sửa đổi phù hợp với quy định mới như: Quy chế làm việc; quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế phối hợp giữa lãnh đạo cơ quan với Ban chấp hành Công đoàn trong thăm hỏi, lễ tang, lễ cưới; quy chế quản lý và sử dụng tài sản công; công tác đánh giá phân xếp loại, xét thi đua khen thưởng, kỷ luật, xét hưởng các chế độ, chính sách, xét nâng lương và việc phân công các công tác khác đều được tiến hành công khai, dân chủ để công chức, người lao động được tham gia ý kiến.

Tóm lại, việc thực hiện Quy chế dân chủ của cơ quan, đơn vị thuộc ngành Kiểm sát Yên Bái thời gian qua đảm bảo gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị và cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và Chỉ thị số 05 ngày 31/3/2014 về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân, chương trình hành động thực hiện Luật phòng chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Hoạt động của cơ quan, đơn vị luôn đạt được sự đồng tình của các cơ quan hữu quan, các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ thống nhất trong nội bộ cơ quan, qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành, bảo vệ các quyền dân chủ công chức, người lao động. Những nét chính và kết quả đạt được nêu trên là cơ sở để ngành Kiểm sát Yên Bái tiếp tục phát huy thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong ngành KSND mà trước mắt là Chuyên đề năm 2022 đó là “Nâng cao trách nhiệm của công chức, người lao động thực hiện dân chủ trong hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái”.

Lân Thị Ngọc Hoa – Phòng 9 VKS tỉnh

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 298/TB-VKS-DS,HC,PL09 ngày 01/3/2022 của VKSND tỉnh Yên Bái về công tác kiểm sát bản án, quyết định của VKSND Thành phố Yên Bái
Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 400/TB-VKS-DS ngày 01/2/2022 của VKSND tỉnh Yên Bái về kiểm sát việc giải quyết vụ án dân sự
Phòng 9 VKSND tỉnh vinh dự được Viện trưởng VKSND tối cao tặng bằng khen và Cờ thi đua dẫn đầu khối năm 2021
Chi bộ Phòng 9 thuộc Đảng bộ VKSND tỉnh thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với đảng viên năm 2021
VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác kiểm sát giải quyết vụ án hành chính, các vụ, việc dân sự năm 2021; Sơ kết 2 năm thực hiện Kế hoạch 159/KH-VKSTC ngày 17/9/2019 của VKSND tối cao
Những khó khăn, vướng mắc khi kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính về đất đai và giải pháp để khắc phục
Áp dụng sáng kiến nâng cao chất lượng công tác chuyên môn trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái
Nhìn lại hai năm thực hiện Kế hoạch số 159/KH-VKSTC ngày 17/9/2019 của Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao
Những kết quả đạt được trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, hành chính và các việc khác theo quy định của pháp luật trong 10 tháng qua của Phòng 9 -Viện KSND tỉnh Yên Bái
Nâng cao chất lượng công tác kháng nghị, kiến nghị đối với các vụ án hành chính, vụ việc dân sự của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái
VKSND tỉnh Yên Bái Kiểm sát trực tiếp Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái
Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ tại phòng 7 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái
Phòng 8 VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 12 quy định trong thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính liên ngành.
Chi đoàn VKSND tỉnh Yên Bái tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn và tham gia lao động tại xã Văn Phú nhân dịp 26/03
VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị giao ban công tác Quý I năm 2022
Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng 1
VKSND tỉnh Yên Bái trực tiếp kiểm sát công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân tại Trại tạm giam Công tỉnh Yên Bái
Phòng 9 VKSND tỉnh vinh dự được Viện trưởng VKSND tối cao tặng bằng khen và Cờ thi đua dẫn đầu khối năm 2021
Chi đoàn VKSND tỉnh Yên Báitổ chức thành công Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh,nhiệm kỳ 2022-2024
VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2022