Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên chú trọng công tác tuyên truyền triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014. Đây là văn kiện đặc biệt quan trọng, phản ánh ý chí của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, tạo cơ sở chính trị – pháp lý vững chắc cho công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước trong thời kỳ mới. Việc tuyên truyền triển khai thi hành Hiến pháp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn bộ hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Nhận thức được vấn đề này, trên cơ sở Kế hoạch của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Hướng dẫn của Huyện ủy Lục Yên về tuyên truyền triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền triển khai thi hành Hiến pháp sửa đổi trong đơn vị. Việc tuyên truyền triển khai thi hành Hiến pháp nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong cơ quan nội dung cơ bản Hiến pháp sửa đổi, bao gồm: Khẳng định Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam được thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIII là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân Việt Nam thời kỳ đổi mới toàn diện đất nước; tuyên truyền về những nội dung cơ bản, nêu lên những điểm mới của bản Hiến pháp; phổ biến, tuyên truyền về một số vấn đề cần lưu ý trong đấu tranh làm thất bại những luận điệu kích động, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Để thực hiện được mục đích nêu trên, Chi bộ, tập thể lãnh đạo đơn vị đã quán triệt các yêu cầu đó là đảm bảo nguyên tắc lãnh đạo của Đảng trong việc định hướng tuyên truyền triển khai thi hành Hiến pháp, việc tuyên truyền triển khai thi hành Hiến pháp phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, toàn diện, thống nhất, hiệu quả. Do vậy, trong thời gian qua Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên đã chú trọng thực hiện các hình thức tuyên truyền triển khai thi hành Hiến pháp như: Tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên cơ quan thông qua các cuộc họp chi bộ, họp cơ quan; các đoàn thể cơ quan (công đoàn, đoàn thanh niên, hội phụ nữ) tổ chức tuyên truyền nội dung Hiến pháp đối với các đoàn viên của mình; trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của được phân công, đơn vị tập trung tuyên truyền tới bà con nhân dân hiểu về các nội dung của Hiến pháp sửa đổi, đặc biệt là đối với bà con trên địa bàn xã mà đơn vị được phân công phụ trách; bà con nhân dân nơi cán bộ cơ quan cư trú; khuyến khích việc tăng cường công tác thông tin tuyên truyền thông qua hoạt động báo chí, tham gia các hội nghị, cuộc thi tìm hiểu về Hiến pháp…

Với những hình thức tuyên truyền như vậy, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên đã tạo được hiệu quả thiết thực trong công tác tuyên truyền triển khai thi hành Hiến pháp; góp phần bảo đảm Hiến pháp được tuân thủ và chấp hành nghiêm chỉnh trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo động lực thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Lý Văn Tầm – VKSND huyện Lục Yên

Viện kiểm sát nhân dân huyện Trạm Tấu tham gia giảng dạy và tuyên truyền pháp luật cho học sinh trung học.
VKSND HUYỆN VĂN CHẤN PHÊ CHUẨN QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BỊ CAN, LỆNH TẠM GIAM BỊ CAN SÙNG THỊ DỦ
Đại hội Hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Bình khóa I nhiệm kỳ 2014 – 2019
Viện kiểm sát huyện Lục Yên kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án hình sự đối với UBND cấp xã
Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Yên kiểm sát trực tiếp về thi hành án hình sự tại UBND các xã
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái phối hợp với Tòa án xét xử lưu động
Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Bình tham gia xét xử án điểm
Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp
Những kinh nghiệm của VKSND huyện Trạm Tấu trong công tác chuẩn bị để thực hiện tốt kiểm sát xét xử hình sự
Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên – Họp liên ngành Kiểm sát, Tòa án thống nhất thực hiện Thông tư số 04/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC
Viện kiểm sát huyện Lục Yên kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án hình sự đối với UBND cấp xã
Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp
Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên – Họp liên ngành Kiểm sát, Tòa án thống nhất thực hiện Thông tư số 04/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC
VKSND huyện Lục Yên Họp liên ngành thống nhất thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC
Một số khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn thi hành án treo
VKSND huyện Lục Yên, Yên Bái: Thực hiện tốt công tác phụ trách địa bàn xã
Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái tăng cường công tác kiến nghị, kháng nghị trong lĩnh vực kiểm sát giải quyết án dân sự