STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 tải xuống

Nghị quyết 81/2019/QH14 thành lập Đoàn giám sát pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em

2 tải xuống

Nghị quyết 83/2019/QH14 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7 khóa XIV

3 tải xuống

Luật Giáo dục 2019

4 tải xuống

Nghị quyết 82/2019/QH14 nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về quản lý đất đai tại đô thị

5 tải xuống

Luật Kiến trúc 2019

6 tải xuống

Nghị quyết 84/2019/QH14 về Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

7 tải xuống

Luật Quản lý thuế 2019

8 tải xuống

Nghị quyết 79/2019/QH14 về phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

9 tải xuống

Luật Đầu tư công 2019

10 tải xuống

Nghị quyết 78/2019/QH14 Chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2020

11 tải xuống

Hướng dẫn sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

12 tải xuống

Hướng dẫn số hóa hồ sơ của VKS tối cao và tỉnh Yên Bái

13 tải xuống

Hưởng ứng cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh thiếu niên”

14 tải xuống

Quyết định 772/QĐ-TTg 2018 tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở

15 tải xuống

Quyết định số 773/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 V/v Ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng

16 tải xuống

Nghị quyết số 83/NQ-CP của Chính phủ : Triển khai thực hiện Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH14 ngày 21 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT)

17 tải xuống

NĐ số 92/2018/NĐ-CP ngày 26/6/2018 của Chính Phủ về quản lý và sử dụng Quỹ Tích lũy trả nợ

18 tải xuống

Nghị định số 90/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cảnh vệ

19 tải xuống

Thông tư 08/2018/TT-BTP Hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp

20 tải xuống

Nghị quyết số 61/2018/QH14 ngày 15/06/2018 của Quốc hội thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”