Tích cực nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại Chi bộ Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái

Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc đều tốt. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ trong cuốn Hồ Chí Minh toàn tập: “Chi bộ trong sạch vững mạnh là do các đảng viên đều trong sạch vững mạnh” và “muốn có Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Chi bộ trong sạch vững mạnh, phải có Đảng viên trong sạch vững mạnh”.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng phòng, chống tham ô, tham nhũng trong Đảng, Nhà nước. Người cho rằng đó là “những căn bệnh nguy hiểm”, “là giặc nội xâm”, không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, mà còn làm suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; làm suy yếu bộ máy của Đảng, Nhà nước; gây mất lòng tin của quần chúng nhân dân. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “một cuộc đấu tranh gay go giữa cái tốt và cái xấu, cái cũ và cái mới, giữa đạo đức cách mạng là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư và kẻ địch là tệ tham ô, lãng phí, quan liêu”, phải được tiến hành thường xuyên, kiên quyết, kiên trì, bền bỉ, nhằm mục đích xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tham nhũng là một loại hành vi tiêu cực do người có chức vụ, quyền hạn thực hiện, là loại biểu hiện cụ thể của suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Trong tác phẩm “kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phân tích rõ giữa tham nhũng và tiêu cực có mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhau. Nguyên nhân cơ bản, trực tiếp của tham nhũng là do suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tiêu cực là môi trường làm nảy sinh tham nhũng; tham nhũng tác động trở lại làm trầm trọng hơn tình trạng tiêu cực. Nếu chỉ phòng, chống tham nhũng về tiền bạc, tài sản thôi thì chưa đủ, mà nguy hại hơn là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ây mới là cái gốc của tham nhũng; không suy thoái, hư hỏng thì làm gì dẫn đến tham nhũng? Tiền bạc, tài sản có thể còn thu hồi được, nhưng nếu suy thoái về đạo đức, tư tưởng là mất tất cả. Đảng viên là thành viên của chi bộ, sự vững mạnh của đội ngũ đảng viên ảnh hưởng trực tiếp đến sự trong sạch, vững mạnh của chi bộ. Vì vậy, phòng, chống tiêu cực, mà trọng tâm là phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tức là trị tận gốc của tham nhũng.

Chi bộ Văn phòng tổng hợp là chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái, có số lượng cán bộ, công chức, người lao động và đảng viên đông nhất trong các chi bộ thuộc Đảng bộ, với tổng số 22 cán bộ, người lao động, trong đó có 16 đồng chí đảng viên, với nhiệm vụ chính là giáo dục về tư tưởng, chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị Văn phòng tổng hợp thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn đó là: tham mưu, tổng hợp giúp Viện trưởng VKSND tỉnh quản lý, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát hai cấp; công tác văn thư, lưu trữ; công tác kế toán, hậu cần, phục vụ; công tác thi đua khen thưởng; công tác thống kê – công nghệ thông tin và công tác tuyên truyền trong ngành Kiểm sát Yên Bái.

Một buổi sinh hoạt thường kỳ của Văn phòng tổng hợp

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy VKSND tỉnh, lãnh đạo Viện, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, cùng sự quyết tâm phấn đấu của các đồng chí cán bộ, đảng viên, người lao động không ngừng nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn và xây dựng đơn vị, chi bộ trong sạch, vững mạnh, Chi bộ Văn phòng tổng hợp luôn xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nói chung và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói riêng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài.

Để thực hiện hiệu quả công tác chính trị và công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị, Ban chi ủy chi bộ ngay từ đầu các năm công tác đều xây dựng xây dựng chương trình hành động rõ ràng, đề ra các chỉ tiêu thi đua, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ đảng viên có đủ năng lực, trình độ, đúng sở trường công tác, đồng thời thường xuyên tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng để nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên, quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”, Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X), Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/2/2012 của Ban Chấp hành Trung ương “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; luôn chủ động đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, vu cáo, phản động của các thế lực thù địch nhằm chống phá, chia rẽ nội bộ Đảng và phá hoại mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng; phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, tính chiến đấu, nói đi đôi với làm của cán bộ, đảng viên…Tích cực đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật đối với cán bộ, Kiểm sát viên khi tham gia thực hiện nhiệm vụ của ngành.

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 37/QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành trung ương “Quy định về những điều đảng viên không được làm”; Quy định 69-QĐ/TW ngày 22/7/2022 về kỷ luật đảng viên vi phạm; Quy tắc ứng xử của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong ngành KSND; Quy chế của Viện kiểm sát tỉnh về chế độ làm việc và Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ công chức và người lao động làm việc trong hai cấp VKSND tỉnh Yên Bái; Kế hoạch về công tác phòng chống tham nhũng, Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong ngành Kiểm sát nhân dân…; các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị. Chi bộ đã tổ chức triển khai, quán triệt, học tập đến 100% cán bộ, đảng viên, người lao động nội dung các chuyên đề trong đó có chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình, phát huy dân chủ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”; “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; triển khai Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, trong đó yêu cầu các đơn vị nghiên cứu, thảo luận kỹ các nội dung: Vi phạm quy định phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vi phạm quy định về phòng, chống tội phạm; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng; tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng…

Chi bộ đã tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên, người lao động xây dựng Kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 và thực hiện ký cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu với chi bộ hàng năm, trong đó đã cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao. 100% các cán bộ, đảng viên thuộc diện phải thực hiện kê khai tài sản gồm kiểm sát viên trung cấp, sơ cấp, cán bộ quản lý, chuyên viên làm công tác kế toán tại chi bộ, hàng năm đều thực hiện kê khai tài sản đúng Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong Cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Chi bộ đã thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể trong Ban chi ủy và từng đảng viên như trong quy chế hoạt động của chi bộ và tại các cuộc họp sinh hoạt hàng tháng (nếu có nội dung mới phát sinh). Nắm bắt và phản ánh kịp thời tình hình, tâm tư nguyện vọng của đảng viên, quần chúng; đề xuất biện pháp giải quyết theo thẩm quyền. Trong chỉ đạo luôn có sự đôn đốc, kiểm tra, giám sát tiến độ, kết quả thực hiện công tác theo đúng quy định và có sự phối kết hợp với các tổ chức đoàn thể cơ quan cùng thực hiện. Khi quyết định các vấn đề lớn, xây dựng nghị quyết đều được thảo luận dân chủ, công khai, thống nhất quyết định theo đa số, phát huy quyền hạn trách nhiệm, tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của từng cá nhân các đồng chí trong Ban chi ủy.

Thông qua công tác kiểm điểm tại các hội nghị sơ kết, tổng kết của Chi bộ, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc phê bình và phê bình với tinh thần thẳng thắn, xây dựng, chi bộ đã đánh giá những ưu điểm, chỉ ra những khuyết điểm, tồn tại trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ, đảng viên. Thực hiện công khai, dân chủ trong giải quyết các chế độ, chính sách, tài chính của chi bộ, đơn vị. Thực hiện việc khen thưởng, kỷ luật công khai, minh bạch, tạo động lực thi đua hoàn thành nhiệm vụ trong ngành, hạn chế tình trạng xét, công nhận thi đua khen thưởng cho những đồng chí có chức danh lãnh đạo, quản lý.

Là đơn vị đầu mối công việc, tham mưu giúp công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Viện trưởng thống nhất theo nguyên tắc tổ chức và hoạt động của VKSND; góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất, trong đó có công tác liên quan đến tài chính kế toán. Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng cấp trên, của Ngành, Chi bộ đã chỉ đạo Văn phòng tổng hợp tham mưu đề xuất một số văn bản giúp phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ ngành Kiểm sát Yên Bái như: Hàng năm đều tham mưu ban hành hành Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy định về quản lý và sử dụng xe ô tô chuyên dùng VKSND tỉnh Yên Bái; Quy định về quản lý và sử dụng tài sản công để thực hiện đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định; Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong đó, các định mức được xây dựng đảm bảo phù hợp với quy định đặc thù của ngành, của nhà nước và phù hợp với yêu cầu công tác chuyên môn của Ngành kiểm sát.

Thực hiện nghiêm túc việc công khai tình hình kinh phí được cấp hàng năm của đơn vị (được công bố tại Hội nghị cán bộ công chức hàng năm). Việc thực hiện mua sắm, thanh lý tài sản đảm bảo đúng các quy định của pháp luật và đáp ứng kịp thời nhu cầu công việc của các đơn vị trực thuộc. Việc chấp hành chế độ, chính sách trong quản lý và sử dụng tài sản được thanh quyết toán đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức, công khai, minh bạch, đúng quy định của Luật Ngân sách, chế độ kế toán và các văn bản có liên quan; không để sảy ra tham nhũng, lãng phí. Việc cải tạo, sửa chữa, bảo trì; đầu tư xây dựng công trình đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và thủ tục thanh, quyết toán đúng niên độ và đúng quy định, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ; những việc cán bộ, công chức và người lao động được tham gia ý kiến đều được đưa ra bàn bạc, công khai theo đúng quy định. Qua kết quả kiểm tra, xét duyệt quyết toán chi ngân sách hàng năm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao với toàn ngành Kiểm sát Yên Bái, thấy: việc chi tiêu kinh phí được cấp của Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Yên Bái được đảm bảo, đúng tiêu chuẩn; chi tiêu họp lý, hợp lệ, thanh quyết toán đầy đủ đúng quy định.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong chi bộ được thực hiện thường xuyên để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi thiếu minh bạch để tham nhũng hoặc có biểu hiện tham nhũng, không để xảy ra tham nhũng trong nội bộ đơn vị. Từ năm 2018 đến 2022, Chi bộ đã thực hiện giám sát chuyên đề đối với 10 đồng chí là đảng viên của chi bộ, trong đó tập trung nội dung thực hiện cam kết cá nhân đảng viên đã ký cam kết với Chi bộ; năm 2023, chi bộ đề ra sẽ thực hiện giám sát từ 2-3 đảng viên.

Từ các biện pháp và cách thực hiện, trong những năm qua, các đồng chí cán bộ, đảng viên, người lao động của chi bộ luôn yên tâm công tác, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, có lập trường tư tư­ởng vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, luôn có ý thức giữ gìn, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của người cán bộ Kiểm sát, chống lại các biểu hiện cục bộ, bè phái, tiêu cực, tham ô, lãng phí; không hoang mang, dao động trước diễn biến tình hình chính trị thế giới; có trách nhiệm trong công việc, có sự đổi mới nếp nghĩ, cách làm, tác phong trong công việc, luôn giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong thực hiện nhiệm vụ. Nội bộ chi bộ, cơ quan đơn vị đoàn kết, thống nhất thực hiện nhiệm vụ được giao. Không có đồng chí đảng viên nào vi phạm Điều lệ Đảng và những điều đảng viên không được làm, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”; “tự chuyển hóa”. Hàng năm, 100% đảng viên, cán bộ công chức, người lao động được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” “nêu gương tốt”, trong đó có 15 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 38 lượt cán bộ công chức được đánh giá “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 15 lượt cán bộ công chức được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”; tập thể Văn phòng tổng hợp các năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 được công nhận “Tập thể lao động xuất sắc”, trong đó năm 2021 được tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối. Chi bộ hàng năm đều được đánh giá “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó năm 2020 được công nhận Chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; nhiều lượt tập thể, cá nhân của chi bộ được tặng Bằng khen, Giấy khen của các cấp, các ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Chi bộ Văn phòng tổng hợp được Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh lựa chọn đăng ký xây dựng “Chi bộ kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025” (theo Quyết định số 1170-QĐ/ĐUK ngày 19/7/2022 của Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái).

Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thực sự hiệu quả cần phải có sự đồng tình, ủng hộ, hưởng ứng, tham gia tích cực của nhân dân và cả hệ thống chính trị, báo chí, mà nòng cốt là các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, như nội chính, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, trong đó có ngành Kiểm sát nhân dân. Những kết quả và thành tích mà cá nhân cán bộ, đảng viên của Chi bộ Văn phòng tổng hợp đạt được đã góp phần xây dựng Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái ngày càng trong sạch, vững mạnh và đóng góp một phần vào cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực của Đảng ta.

Thùy Linh, VPTH VKS tỉnh

Phòng THQCT, KSĐT, KSXX án trật tự xã hội Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái trong công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng tiêu cực
VKSND tỉnh Yên Bái kiểm tra chuyên đề tại VKSND thị xã Nghĩa Lộ và VKSND huyện Văn Chấn
Phòng 9 VKSND tỉnh thực hiện kiểm sát Bản án, Quyết định giải quyết của Tòa án qua sơ đồ tư duy
VKSND tỉnh Yên Bái trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Yên
VKSND tỉnh trực tiếp kiểm sát thi hành án phạt tù và thi hành án dân sự trong tháng 7 năm 2023
Chi đoàn VKSND tỉnh Yên Bái tham gia chuỗi hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023)
VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý
Đảng bộ VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức giải bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 63 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân
Lãnh đạo VKSND tỉnh Yên Bái tham gia xét xử phiên tòa hình sự phúc thẩm
Đảng bộ VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức giải bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 63 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân
Tấm gương trong học tập, làm theo Bác và thực hiện nêu gương của người cán bộ, đảng viên
Cán bộ, đoàn viên Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện
VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2023
Chi đoàn VKSND tỉnh Yên Bái ra quân hưởng ứng kỉ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1921-26/03/2023)
Đảng bộ VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, thực hiện Chuyên đề năm 2023
VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2023
VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành Kiểm sát Yên Bái năm 2023
Cán bộ, công chức Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện