Riêng tư: Thông báo số 901/TB-VKSTC ngày 27/11/2020 rút kinh nghiệm nghiệp vụ kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính
Riêng tư: Thông báo số 821/TB-VKSTC ngày 21/10/2020 rút kinh nghiệm về việc áp dụng thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính
Riêng tư: Thông báo số 798/TB-T1 ngày 14/12/2020 về một số thiếu sót, vi phạm trong việc thực hiện Kết luận thanh tra, Kết luận kiểm tra, Kết luận nội dung tố cáo, Quyết định giải quyết khiếu nại, Kết luận kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ
Quyết định số 460/QĐ-VKSTC ngày 23/12/2020 Công nhận sáng kiến ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020
Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 83/TB-VC1-KDTM ngày 12/11/2020 về việc xác định thiếu người tham gia tố tụng trong vụ án kinh doanh thương mại “Tranh chấp thanh toán hợp đồng xây dựng”
Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 78/TB-VC1-V2 ngày 23/10/2020 về vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”
Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 77/TB-VC1-HS ngày 21/10/2020 về công tác THQCT&KSXX án hình sự (Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự)
Công văn v/v thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19
Riêng tư: Thông báo số 77/TB-VC1-HS ngày 21/10/2020 rút kinh nghiệm vụ án “Cho vay lãi nặng trong giai dịch dân sự”
Riêng tư: Thông báo số 76/TB-VC1-HS ngày 20/10/2020 rút kinh nghiệm vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy”