Chi bộ Phòng kiểm sát giam, giữ và thi hành án “Đoàn kết, nỗ lực, xây dựng và phát triển”

Trong những năm qua được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái chi bộ Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án (Chi bộ phòng 8) luôn phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, bám sát quy định của Điều lệ Đảng, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo các nguyên tắc hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ.

Lãnh đạo cán bộ, đảng viên từng bước thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Đảng…hàng năm căn cứ nhiệm vụ của Đảng ủy, của Ngành, chi bộ đã xây dựng chương trình công tác phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế đơn vị; trong đó, tập trung cho công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07-6-2012 của Bộ Chính trị về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò của người đứng đầu, của đồng chí Bí thư Chi bộ.

Tập thể chi bộ phòng 8

Chi bộ luôn bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch đề ra cũng như khả năng tập hợp, đoàn kết các đảng viên trong chi bộ, triển khai công việc rõ ràng, phân công trách nhiệm đầy đủ để bảo đảm cả về tiến độ và chất lượng công việc; thường xuyên rà soát, đôn đốc, kiểm tra thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Chỉ đạo hai bộ phận nghiệp vụ rà soát các chỉ tiêu đã đăng ký từ đầu năm, phát huy kinh nghiệm, lợi thế của từng cán bộ, đảng viên để thực hiện thắng lợi Chương trình công tác, các chỉ tiêu nghiệp vụ, khâu đột phá đã đề ra…;

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đồng chí Bí thư đã lồng ghép sinh hoạt chuyên môn,  trao đổi thông tin thời sự, nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, đổi mới hình thức sinh hoạt chuyên đề. Tập trung vào những vấn đề trọng tâm và phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy Đảng cấp trên; tổng hợp đánh giá việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác của chi bộ tháng trước theo nghị quyết chi bộ đã đề ra và thảo luận một số nhiệm vụ trọng tâm đề ra cho tháng tiếp theo. Mỗi cán bộ, đảng viên luôn trung thực, thẳng thắn trong phê bình, tự phê bình, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, vụ lợi cá nhân, vi phạm những chuẩn mực về tư tưởng, đạo đức, lối sống của người đảng viên. Nhắc nhở đảng viên thực hiện tốt việc giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú…

Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Ch bộ luôn thực hiện tốt nguyên tắc đoàn kết, thống nhất trong đảng, luôn tôn trọng, lắng nghe và phát huy quyền dân chủ của đảng viên trong mọi hoạt động của chi bộ; Đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, coi trọng rèn luyện đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tình yêu thương đồng chí, tôn trọng lẫn nhau cho cán bộ, đảng viên. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tốt, có năng lực và sức chiến đấu cao, bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu, ý thức trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, giữ gìn đoàn kết nội bộ, tương tác, giám sát lẫn nhau, cùng nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ, phát huy trí tuệ và trách nhiệm của đảng viên đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chú trọng công tác phát triển đảng viên mới (nhiệm kỳ 2020- 2022 chi bộ đã kết nạp được 01 đoàn viên ưu tú cho đảng).

Lễ kết nạp đảng viên

Quan tâm công tác kiểm tra, giám sát đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, quy định về những điều đảng viên không được làm. Chi bộ chủ động trong công tác kiểm tra và kịp thời nhắc nhở chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc của đảng viên. Do đó trong năm qua chi bộ không có đảng viên vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm; thực hiện tốt Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Bộ Chính trị về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò của người đứng đầu của đồng chí Bí thư chi bộ.

Trong giai đoạn hiện nay, khi cả nước đứng trước những vận hội mới và thách thức mới, tiếp tục sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Chi bộ coi việc giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức chi bộ vững mạnh, rèn luyện tư cách đảng viên với phẩm chất, năng lực là nhiệm vụ trọng tâm; việc nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng nói chung, trong xây dựng chi bộ nói riêng là nhiệm vụ thường xuyên, cần thiết, quan trọng; Đảng viên đoàn kết, gương mẫu xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Nguyễn Thủy- Phòng 8

Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 1614/TB-VKS-P8 ngày 27/10/2022 của VKSND tỉnh Yên Bái về Kiểm sát Quyết định thi hành án
Kiểm sát việc giao tài sản, đối với việc thi hành án có số tiền lớn nhất tỉnh Yên Bái
Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 1435/TB-VKS-P8 ngày 27/9/2022 của VKSND tỉnh Yên Bái về về công tác Kiểm sát xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự
VKSND tỉnh kiểm sát chặt chẽ việc tuyên tiêu hủy vật chứng là ma túy
Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 1377/TB-VKS-P8 ngày 19/9/2022 của VKSND tỉnh Yên Bái về việc phân loại án chưa có điều kiện thi hành
Kiểm sát việc cưỡng chế, giao tài sản cho người mua trúng đấu giá
VKSND tỉnh Yên Bái kiểm sát trực tiếp việc tạm giữ, tạm giam Quý III/2022 tại Trại tạm giam Công an tỉnh Yên Bái
Nữ kiểm sát viên “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Kiểm sát việc cưỡng chế, kê biên tài sản thi hành án
VKSND tỉnh kiểm sát việc xác minh hiện trạng tài sản trong thi hành án dân sự
Chi bộ Phòng 9 là tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái
Các thế hệ cán bộ ngành kiểm sát Yên Bái thực hiện lời dạy của Bác “Công minh, Chính trực, Khách quan, Thận trong, Khiêm tốn”
Phòng 9 VKSND tỉnh tổ chức hội nghị chuyên đề quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị
Chi đoàn VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2022 tại xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên
VKSND tỉnh Yên Bái phối hợp với TAND cùng cấp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án phúc thẩm hình sự
VKSND tỉnh Yên Bái tập huấn kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu năm 2022
Kiểm sát việc giao tài sản, đối với việc thi hành án có số tiền lớn nhất tỉnh Yên Bái
Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Chánh Thanh tra VKSND tỉnh Yên Bái
Chi bộ Văn phòng và Chi bộ Phòng 8 tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới
VKSND tỉnh kiểm sát chặt chẽ việc tuyên tiêu hủy vật chứng là ma túy