VKSND thành phố Yên Bái thực hiện tốt quy định của pháp luật về đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một trong những nhiệm vụ vô cùng quan trọng, là quyết tâm chính trị lớn của Đảng và Nhà nước. Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cũng là cuộc đấu tranh ngay trong chính bản thân mỗi con người, trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương mình. Đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó có ngành Kiểm sát nhân dân.

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái là đơn trực thuộc VKSND tỉnh Yên Bái, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp theo quy định của Luật Tổ chức VKSND và phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương. VKSND thành phố Yên Bái có tổng số biên chế 16 đồng chí và 04 Hợp đồng lao động theo Nghị định 161, trong đó: 03 đồng chí giữ chức danh Kiểm sát viên trung cấp (đồng chí Viện trưởng và 02 đồng chí Phó Viện trưởng); 09 đồng chí Kiểm sát viên sơ cấp, 01 đồng chí Kiểm tra viên, 02 đồng chí chuyên viên; 01 đồng chí kế toán, 04 đồng chí hợp đồng theo Nghị định 161; cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị được Lãnh đạo Viện phân công nhiệm vụ cụ thể theo cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm tại đơn vị và theo chức năng nhiệm vụ, bộ máy, cơ cấu tổ chức theo Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân.

Dưới sự chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân cấp trên cùng với việc không ngừng nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn và xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái luôn xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài. Do vậy, đơn vị đã luôn quan tâm quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Có thể kể ra như việc Viện trưởng VKSND thành phố Yên Bái đã triển khai đầy đủ, kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của Nhà nước và của ngành kiểm sát về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị, như: Chỉ thị số 02/CT-VKSTC ngày 22/3/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác PCTN trong ngành kiểm sát nhân dân; Kế hoạch số 197/KH- VKS ngày 11/2/2022; Kế hoạch số 117 ngày 18/02/2022 của UBND thành phố Yên Bái về công tác phòng chống tham nhũng; Kế hoạch số 814 ngày 31/5/2022 của VKSND tỉnh Yên Bái về thực hiện chương trình công tác năm 2022 của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN; Kế hoạch số 344 ngày 27/12/2022 của UBND thành phố Yên Bái về khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc đánh giá công tác PCTN năm 2020; Kế hoạch số 33/KH-VKS, ngày 06/01/2023 của VKSND tỉnh Yên Bái về PCTN năm 2023; Kế hoạch số 205/KH-TU ngày 10/4/2023 của Thành ủy Yên Bái về việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dụng tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng”.

Cuộc kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại VKSND thành phố Yên Bái

Để triển khai thực hiện công tác PCTN có hiệu quả, đúng quy định. Hàng năm, VKSND thành phố Yên Bái đã kịp thời xây dựng Quy chế làm việc (Quy chế số 355/QĐ-VKSTP ngày 17/4/2023) và xây dựng kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng của đơn vị theo đúng nội dung của VKSND tỉnh Yên Bái yêu cầu (Kế hoạch số 117/KH-VKSTP ngày 18/02/2022 và kế hoạch số 42/KH-VKSTP ngày 20/01/2023). Định kỳ, hàng quý, 6 tháng, 01 năm, VKSND thành phố Yên Bái đều xây dựng báo cáo công tác PCTN của đơn vị gửi về VKSND tỉnh Yên Bái để VKSND tỉnh Yên Bái tổng hợp báo cáo VKSND tối cao.

VKSND thành phố Yên Bái đã phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn xây dựng Quy chế dân chủ; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công; Quy định về quản lý và sử dụng xe ô tô chuyên dùng theo đúng tiêu chuẩn, định mức đã được Nhà nước và VKSND tối cao quy định. Các Quy chế được ban hành đều được đưa ra trước Hội nghị cán bộ, công chức để cán bộ, công chức, người lao động tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết trước khi thông qua, đồng thời công bố công khai biện chế và dự toán kinh phí hàng năm để cán bộ, công chức, người lao động được biết, qua đó thủ trưởng và kế toán cơ quan chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của quyết toán kinh phí ngân sách hàng năm đã được VKSND cấp trên duyệt. Phối hợp với kho bạc Nhà nước để quản lý ngân sách được Nhà nước cấp và chi trả chính sách, chế độ, thanh toán tiền lương, phụ cấp và các chế độ khác cho cán bộ, công chức vào tài khoản cá nhân mở tại Agribank theo đúng quy định.

Trên cơ sở nguồn Ngân sách nhà nước được VKSND tối cao cấp, do VKSND tỉnh Yên Bái phân bổ; căn cứ hệ số lương, mức lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, người lao động được hưởng; Căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý và sử dụng xe ô tô chuyên dùng, Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công, VKSND thành phố Yên Bái đã trả lương, phụ cấp và thanh toán kịp thời, đầy đủ công tác phí, tiền bồi dưỡng phiên tòa, phiên họp, tiền trực nghiệp vụ hàng tháng cho cán bộ, công chức, người lao động. Việc trả lương, thanh toán các chế độ được thực hiện bằng hình thức chuyển vào tài khoản cá nhân cho mỗi cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị mở tại Ngân hàng theo đúng quy định.

Tập thể lãnh đạo, kiểm sát viên, cán bộ, công chức, người lao động VKSND thành phố Yên Bái đều thực hiện nghiêm túc các Quy tắc ứng xử của VKSND tối cao và VKSND tỉnh Yên Bái quy định, như: Quy tắc ứng xử của Kiểm sát viên trong thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp tại phiên tòa, phiên họp; Quy tắc ứng xử ban hành kèm Quyết định số 08/QĐ-VKSTC ngày 16/01/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong ngành KSND; Quy tắc chuẩn mực nghề nghiệp của người cán bộ Kiểm sát theo Quyết định số 21/QĐ-VKSTC ngày 07/02/2023 của VKSND tối cao; thực hiện đúng nội quy quy chế tiếp công dân, đồng thời bố trí phòng tiếp công dân, phòng làm việc với bị can, bị cáo, đương sự tại cơ quan đảm bảo công khai, minh bạch trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Hàng năm Lãnh đạo, kiểm sát viên, kế toán trong đơn vị đã thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản thu nhập và công khai tại cuộc họp của đơn vị (có biên bản họp công khai bản kê khai tài sản thu nhập cá nhân).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói: “Tham nhũng là khuyết tật bẩm sinh của quyền lực”. Viện kiểm sát là cơ quan tư pháp, nắm trong tay quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, thừa hành quyền lực nhà nước trong việc tiến hành tố tụng. Như vậy, khi trong tay nắm quyền lực thì việc xảy ra tham nhũng, tiêu cực, phiền hà, sách nhiễu nhân dân là điều có thể xảy ra. Do đó, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong chính nội bộ cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng cũng là vấn đề vô cùng quan trọng. Với tinh thần đó, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái luôn quán triệt đến toàn thể công chức, thực hiện nghiêm những điều đảng viên không được làm, cam kết chống các biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, luôn trau dồi đạo đức cách mạng, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị. Khi giải quyết vụ án hình sự, các Kiểm sát viên luôn nghiên cứu kỹ lưỡng các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, luôn đảm bảo việc điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai và không bỏ lọt tội phạm, người phạm tội. Từ đó, tuyên truyền hình ảnh tốt đẹp của Ngành, tôn vinh nét đẹp người cán bộ Kiểm sát nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân vào ngành Kiểm sát cũng như nền tư pháp nước nhà và để xứng đáng với 10 chữ vàng 5 đức tính mà Bác Hồ đã dạy cán bộ Kiểm sát: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”./.

Ngô Thùy Dương – VKS thành phố

VKSND huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt
VKSND huyện Văn Yên tăng cường phối hợp xử lý án trọng điểm
VKSND huyện Trấn Yên tham dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn huyện Trấn Yên
VKSND huyện Văn Chấn tổ chức và tham gia chuỗi các hoạt động Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2023).
Đoàn viên thanh niên VKSND huyện Trạm Tấu tham gia Hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác – Tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”
VKSND huyện Lục Yên phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm dân sự
Tấm gương điển hình tiên tiến của người cán bộ kiểm sát học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đoàn thanh niên VKSND huyện Trạm Tấu tích cực tham gia các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023)
Đoàn viên công đoàn VKSND thành phố Yên Bái tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện vì cộng đồng
VKSND huyện Lục Yên tham gia kiên cố hóa đường giao thông nông thôn tại thôn Pản Pạu, xã Trúc Lâu
Đoàn viên công đoàn VKSND thành phố Yên Bái tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện vì cộng đồng
VKSND thành phố phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp tổ chức phiên tòa xét xử lưu động
VKS thành phố Yên Bái phối hợp với Cơ quan điều tra Công an cùng cấp kiểm tra, hướng dẫn công tác tiếp nhận, phân loại và chuyển nguồn tin về tội phạm của Công an cấp xã, phường đến CQCSĐT Công an thành phố Yên Bái
Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở lần thứ XIII, nhiệm kỳ năm 2023 – 2028
VKSND thành phố Yên Bái phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân huyện Trạm Tấu tặng quà cho hộ nghèo tại thôn Tà Chử, xã Bản Công, huyện Trạm Tấu.
VKSND thành phố Yên Bái tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tạm giữ, tạm giam tại nhà tạm giữ Công an thành phố Yên Bái
Lãnh đạo VKSND thành phố Yên Bái tham gia xét xử phiên tòa hình sự
VKSND thành phố Yên Bái tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật nhân ngày Pháp luật Việt Nam 2022
VKSND thành phố kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án hình sự tại Cơ quan THAHS Công an thành phố Yên Bái
VKSND thành phố Yên Bái tổ chức ký Quy chế phối hợp với Tòa án nhân dân thành phố Yên Bái