Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI)

Sáng ngày 18/9/2014, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị quán triệt học tập Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) của Đảng. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Chu Thị Minh Châu, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, đồng chí Đặng Văn Trọng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh cùng toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái.

Đồng chí Đặng Văn Trọng, Phó Bí thư Đảng ủy,

Phó Viện trưởng VKSND tỉnh truyền đạt nghị quyết

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị được nghe đồng chí Đặng Văn Trọng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản, quan trọng của Văn kiện Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, gồm: Bài phát biều của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Báo cáo tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị về ý kiến của Trung ương thảo luận Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; báo cáo tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị về Dự thảo Quy chế bầu cử trong Đảng; Báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện Quy định 165 về lấy phiếu tín nhiệm; về Đề án tổ chức Đảng bộ Ngoài nước và Dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng; Quyết định về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng; Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; đặc biệt trong Nghị quyết Hội nhấn mạnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước với mục tiêu xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân – thiện – mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học; để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh… Nghị quyết cũng đề ra các nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện đạt các mục tiêu trên. Ngoài ra hội nghị được nghe, nắm bắt những thông tin, thời sự mới về tình hình an ninh chính trị, kinh tế văn hóa xã hội… của địa phương, trong nước và thế giới thời gian qua và dự báo tình hình thời gian tới.

Đồng chí Chu Thị Minh Châu, Bí thư Đảng ủy,

Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Yên Bái phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chu Thị Minh Châu, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh nêu rõ tầm quan trọng của Nghị quyết, yêu cầu các Chi bộ, đơn vị xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ XI, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của ngành và các vấn đề chính trị của địa phương; mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức trách nhiệm, từ tư tưởng đến hành động, quyết tâm giữ vững bản lĩnh chính trị, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; xây dựng Chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, gắn với việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

 Tin, ảnh: Đào Thùy Linh, Phạm Anh Tùng – VKSND tỉnh

 

Hộp thư bạn đọc và cộng tác viên
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái tham dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác và Lễ ký kết Quy chế phối hợp (sửa đổi)
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái phối hợp với TAND tỉnh Yên Bái tổ chức “phiên tòa rút kinh nghiệm đối với Kiểm sát viên theo yêu cầu cải cách tư pháp”
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị sơ kết việc tổ chức “phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp”
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Viện kiểm sát và Tòa án trong truy tố, xét xử sơ thẩm, phúc thẩm án hình sự và tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái
Chi đoàn VKSND tỉnh Yên Bái với chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2014
Hộp thư bạn đọc và cộng tác viên
Hội cựu chiến binh Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái
Kiểm tra liên ngành công tác thi hành án dân sự tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Văn Chấn