Thông báo về việc công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSNN quý 4 năm 2023 VKSND tỉnh Yên Bái
Thông báo v/v tuyển dụng công chức nghiệp vụ Kiểm sát đợt 2 năm 2023
Thông báo số 19/TB-HĐTT ngày 11/12/2023 của Hội đồng thi tuyển VSKND tỉnh Nam Định Thông báo Kết quả thi tuyển công chức nghiệp vụ Công chức khác năm 2023 (Vòng 1) của Cụm miền Bắc (từ Quảng Trị trở ra) và hướng dẫn phúc khảo
Công khai tình hình xử lý tài sản công năm 2023 VKSND tỉnh Yên Bái
Quyết định v/v công bố công khai bổ sung dự toán chi NSNN năm 2023 VKSND tỉnh Yên Bái
Quyết định v/v công bố công khai bổ sung dự toán chi NSNN năm 2023 của VKSND tỉnh Yên Bái
Đề cương tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028
Quyết định công bố công khai điều chỉnh dự toaons chi NSNN năm 2023 VKSND tỉnh Yên Bái
Thông báo về danh sách ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn và thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển công chức nghiệp vụ khác vòng 1 năm 2023
Công khai tình hình mua sắm tài sản công năm 2023 VKSND tỉnh Yên Bái