Toàn ngành Kiểm sát nhân dân tập trung triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV

Vừa qua, Viện trưởng VKSND tối cao đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019của Quốc hội khóa XIV về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của VKSND, của TAND và công tác thi hành án; và kiến nghị của Quốc hội tại kỳ họp Thứ 8, khóa XIV (Sau đây viết tắt là Kế hoạch 37/KH-VKSTC).

Theo Kế hoạch, Viện trưởng VKSND tối cao đã chỉ đạo toàn ngành Kiểm sát nhân dân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành các nhiệm vụ, đạt, vượt các chỉ tiêu nêu trong Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của VKSND, của TAND và công tác thi hành án (viết tắt là Nghị quyết số 96); các kiến nghị trong Báo cáo số 2188/BC-UBTP14 ngày 19/10/2019 thẩm tra các Báo cáo của Chính phủ về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, thi hành án, Báo cáo của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân, Báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân về công tác của ngành Tòa án nhân dân tại kỳ họp Thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Đồng thời, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của Kiểm sát viên, Điều tra viên, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, nâng cao tính chuyên nghiệp bảo đảm thực hiện nghiêm, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của Ngành.Yêu cầu  đặt ra đối với Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND các cấp là phải quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm, đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch 37/KH-VKSTC tập trung vào 02 nhóm nhiệm vụ chính là: Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và công tác xây dựng Ngành. Xác định rõ từng nội dung công tác, xây dựng cụ thể từng nhiệm vụ, đặt ra cácchỉ tiêu, yêu cầu; phân công đến từng đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện; đề ra thời gian tổ chức thực hiện, thời gian hoàn thành; bảo đảm chế độ thông tin, báo cáo tiến độ kết quả thường xuyên và định kỳ. Trên cơ sở đó, hằng năm, các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện trong báo cáo sơ kết, tổng kết và báo cáo phục vụ xây dựng báo cáo công tác của Viện trưởng VKSND tối cao trước Quốc hội, gửi đến Văn phòng VKSND tối cao (Phòng Tham mưu tổng hợp) để theo dõi, tổng hợp.

Xem chi tiết Kế hoạch 37/KH-VKSTC tại đây!

Theo Vksndtc.gov.vn

Kế hoạch tổ chức Hội thảo “Đồng chí Hoàng Quốc Việt với ngành Kiểm sát nhân dân”
Thông báo về việc tạm dừng tiếp công dân
Thông báo Chỉ đạo của Viện trưởng VKSND Tối cao về việc quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác tại VKSND tối cao
Thông báo Ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao về việc phòng chống dịch Covid-19
Quy định mới về sử dụng biểu mẫu trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước
Công nhận kết quả thi Kiểm sát viên đợt 2 năm 2019
Công nhận kết quả thi Kiểm sát viên đợt 2 năm 2019
Thông báo Ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao v/v phòng chống dịch Covid-19
Bàn về kiểm sát thời hiệu yêu cầu thi hành án dân sự
Trao quyết định bổ nhiệm Kiểm sát viên VKSND tối cao và lãnh đạo, quản lý cấp vụ