Kế hoạch thực hiện phong trào công đoàn cơ sở “3 có, 3 không”

Kế hoạch thực hiện phong trào công đoàn cơ sở “3 có, 3 không”

tải văn bản tại đây.

Kế hoạch công tác tuyên truyền năm 2016
Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015
Bộ Luật Hình sự năm 2015
Bộ luật tố tụng hình sự 2015
Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015
Luật phí, lệ phí 2015
Bộ luật dân sự 2015
Bộ luật tố tụng dân sự 2015
Chỉ thị về việc triển khai thi hành 7 bộ luật, luật mới được Quốc hội thông qua liên quan trực tiếp đến việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân
Kế hoạch số 05/KH-VKSTC về việc thực hiện Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 12/01/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao