Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái qua các thời kỳ

CÁC ĐỒNG CHÍ NGUYÊN VIỆN TRƯỞNG VKSND TỈNH QUA CÁC THỜI KỲ

 

 

Đồng chí: NGÔ XUÂN NGOẠN

(Tức NGUYỄN XUÂN TRÌNH)

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái

từ năm 1960 đến năm 1971

 

 

Đồng chí: NGUYỄN VĂN THĂNG

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghĩa Lộ

từ năm 1963 đến năm 1964

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đồng chí: HUỲNH DINH

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghĩa Lộ từ năm 1964 đến năm 1971

 

 

 

Đồng chí: ĐỖ NGỌC TOẢN

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái và VKSND tỉnh Hoàng Liên Sơn từ năm 1972 đến năm 1979

 

 

 

Đồng chí: ĐẶNG LIÊN

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghĩa Lộ từ năm 1971 đến năm 1975

 

 

Đồng chí: BÙI VĂN TUỆ

Quyền Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hoàng Liên Sơn (Phó Viện trưởng từ năm 1976 đến năm 1978)

Đồng chí: LÊ CAM

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hoàng Liên Sơn từ năm 1979 đến năm 1984

Đồng chí: HÀ ĐÌNH GIAI

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hoàng Liên Sơn và VKSND tỉnh Yên Bái từ năm 1985 đến năm 1995

 

Đồng chí: NGÔ XUÂN THẮNG

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái từ năm 1995 đến năm 2004

 

 

 

 

Đồng chí: NGUYỄN VĂN KHANG

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái từ năm 2004 đến năm 2012

 

 

 

 

Đồng chí: LƯƠNG VĂN THỨC

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái từ năm 2012 đến năm 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC ĐỒNG CHÍ NGUYÊN PHÓ VIỆN TRƯỞNG VKSND TỈNH QUA CÁC THỜI KỲ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Đồng chí: LÊ VĂN LIÊM

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái từ năm 1960 đến năm 1965

 

Đồng chí: TRIỆU VIẾT HÓP

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hoàng Liên Sơn

 

Đồng chí: NGUYỄN QUANG KHẢI

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hoàng Liên Sơn

 

 

 

   
 

Đồng chí: NGUYỄN TIẾN ĐẠM

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghĩa Lộ từ năm 1968 đến năm 1971

 

Đồng chí: HÀ TIẾN CHUNG

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghĩa Lộ từ năm 1971 đến năm 1975

 

Đồng chí: NGUYỄN DANH ĐẠT

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hoàng Liên Sơn từ năm 1968 đến năm 1977

 

 

 

 
 

Đồng chí: TRẦN TẤT ĐẮC

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hoàng Liên Sơn từ năm 1982 đến năm 1987

 

Đồng chí: LƯƠNG THẾ HƯNG

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hoàng Liên Sơn từ năm 1985 đến năm 1991

 

Đồng chí: TRIỆU VIỆT HANH

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hoàng Liên Sơn từ năm 1989 đến năm 1991

 

 

Đồng chí: LỘC VĂN MINH

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái từ năm 1995 đến năm 2008

 

Đồng chí: ĐẶNG VĂN TRỌNG

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái từ năm 2003 đến năm 2019

 

Đồng chí: CHU THỊ MINH CHÂU

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái từ năm 2009 đến năm 2019