Kế hoạch công tác tuyên truyền năm 2016

– Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TCKS ngày 23/8/2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về một số biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền trong ngành Kiểm sát nhân dân và các chương trình, kế hoạch về công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp trong ngành Kiểm sát nhân dân;

– Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 25/12/2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2016 và Kế hoạch số 01/KH-VKSTC-VP ngày 25/12/2015 về công tác trọng tâm của VKSNDTC năm 2016;

Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền năm 2016 với các nội dung như sau: 

Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Bộ Luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27/11/2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016 gồm 8 phần, 37 chương, 510 điều. Đáng chú ý, Bộ luật Tố tụng hình sự vừa được thông qua đã dành riêng một chương (Chương XVI) để quy định áp dụng các biện pháp điều tra tố tụng hình sự đặc biệt tạo điều kiện cho cơ quan điều tra chủ động thu thập chứng cứ, đấu tranh hiệu quả với các tội phạm có tổ chức, phức tạp về ma túy, rửa tiền, tham nhũng, khủng bố trong tình hình hiện nay. Các biện pháp này gồm: Ghi âm, ghi hình bí mật; nghe điện thoại bí mật; thu thập bí mật dữ liệu điện tử…

Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015

Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành tạm giữ, tạm giam; tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam; quyền, nghĩa vụ của người bị tạm giữ, tạm giam; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thi hành tạm giữ, tạm giam.

Luật phí, lệ phí 2015

Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 quy định về Danh mục phí, lệ phí; người nộp phí, lệ phí; tổ chức thu phí, lệ phí; nguyên tắc xác định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí; thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức trong quản lý phí, lệ phí.

Bộ luật dân sự 2015

Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 có hiệu lực ngày 01/01/2017, và thay thế Bộ Luật dân sự 2005. Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 là một trong 16 Luật và 05 Nghị quyết mới vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIII.

Bộ luật tố tụng dân sự 2015

Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 được Quốc hội trong kỳ họp khóa 10 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2015 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2016. Bộ luật tố tụng dân sự 2015 bao gồm các quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án nhân dân giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự và nhiều điểm mới cập nhật thay cho Bộ luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11 và Luật tố tụng dân sự số 65/2011/QH12 sửa đổi năm 2011.

Bộ Luật Hình sự năm 2015

Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam gồm 3 phần, 26 chương và 426 điều, trong đó có nhiều điểm mới như bỏ hình phạt tử hình đối với một số tội danh, thêm quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân nhằm đáp ứng yêu cầu phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, nhất là đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật về kinh tế và môi trường của pháp nhân và để bảo đảm sự thống nhất của hệ thống pháp luật. Bộ Luật Hình Sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016.

Chỉ thị về việc triển khai thi hành 7 bộ luật, luật mới được Quốc hội thông qua liên quan trực tiếp đến việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua 7 bộ luật, luật nhằm thể chế hóa các chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp 2013 về những quy tắc mới, tiến bộ của tố tụng tư pháp, có liên quan trực tiếp đến việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân. Ngày 12/01/2016, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-VKSTC về việc triển khại thi hành Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam và Luật tổ chức Cơ quan điều tra hình sự trong ngành Kiểm sát nhân dân.

 

Kế hoạch số 05/KH-VKSTC về việc thực hiện Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 12/01/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 12/01/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc triển khai thi hành Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam và Luật tổ chức Cơ quan điều tra hình sự trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Điều lệ Hội thi thể thao “Mừng Đảng, Mừng Xuân, mừng Đất nước quê hương đổi mới”

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 08/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2016) và đón Xuân Bính Thân 2016, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban  hành Điều lệ Hội thi thể thao “Mừng Đảng, Mừng Xuân, mừng Đất nước quê hương đổi mới” tỉnh Yên Bái năm 2016

Thông báo – Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày giải phòng Thủ đô

Ngày 3-10-2014, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái đã gửi công văn Số 38- CVTG về việc gửi tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954 – 10-10-2014). Trang Thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung tài liệu quan trọng này. (tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và phát hành). Kính mời quý vị độc giả đón đọc! (Trích nguồn: Tuyengiao.vn)

Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 141/2011/TT-BTC

Ngày 6 tháng 5 năm 2014, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư số 57/2014/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 141/2011/TT-BTC quy định về chế độ thanh toán tiền nghị phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (Trích nguồn: baodientu.chinhphu.vn)

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn áp dụng quy định tại Chương XIX của Bộ luật Hình sự về các tội xâm phạm trật tự, an toàn giao thông

Ngày 28 tháng 8 năm 2013 BỘ CÔNG AN – BỘ QUỐC PHÒNG – BỘ TƯ PHÁP – VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO – TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO đã ban hành Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC Hướng dẫn áp dụng quy định tại Chương XIX của Bộ luật Hình sự về các tội xâm phạm trật tự, an toàn giao thông (Trích nguồn: website Đại học Kiểm sát)

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội

Ngày 28 tháng 02 năm 2014, BỘ TƯ PHÁP – TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO – VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO – BỘ TÀI CHÍNH đã ban hành Thông tư liên tịch số 09 /2014/TTLT-BTP – TANDTC- VKSNDTC- BTC Hướng dẫn thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết  số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội (Trích nguồn: Thuvienphapluat.vn)

Thông tư liên tịch Hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự đối với người tham gia tố tụng là người chưa thành niên

Ngày  12 tháng 7 năm 2011, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO – TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO – BỘ CÔNG AN – BỘ TƯ PHÁP – BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI đã ban hành Thông tư số 01/2011/TTLT-VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH Hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự đối với người tham gia tố tụng là người chưa thành niên

Thông báo về việc tổ chức các lớp bổ sung kiến thức năm 2014 cho người có bằng đại học ngành gần với ngành, chuyên ngành dự thi trình độ thác sỹ tại HVKHXH

Ngày 14 tháng 4 năm 2014, Học viện khoa học xã hội ban hành Thông báo số 96/TB-HVKHXH về việc tổ chức các lớp bổ sung kiến thức năm 2014 cho người có bằng đại học ngành gần với ngành, chuyên ngành dự thi trình độ thác sỹ tại HVKHXH

Kế hoạch tọa đàm khoa học nghiệp vụ về “kỹ năng thực hành công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa và việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm” tại VKSND tỉnh Yên Bái

Ngày 10 tháng 4 năm 2014, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-TCKS-VKSYB  tọa đàm khoa học nghiệp vụ về “kỹ năng thực hành công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa và việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm”

Hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”

Ngày 30 tháng 12 năm 2013, Ban tuyên giáo tỉnh Yên Bái đã ban hành Hướng dẫn số 63-HD/TG việc học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình

Ngày 12 tháng 11 năm 2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 167/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm  hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình 

Thông tư liên tịch số 09/2012

Ngày 16/8/2012, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ký Thông tư liên tịch số 09/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC, hướng dẫn việc giảm, miễn thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ và miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2012

Nghị định 66/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012

Ngày 06/9/2012, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành Nghị định 66/2012/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong sử dụng, quản lý tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị Nhà nước hoặc các dự án sử dụng vốn Nhà nước. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2012.