Quyết định về việc ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức, hoạt động Trang thông tin điện tử (website) Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn

VIỆN KSND TỐI CAO

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Số: 03/2012/QĐ-VKSLS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lạng Sơn, ngày 27  tháng 4 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức, hoạt động

 Trang thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN  

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;

Căn cứ Nghị định 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2009 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet và các quy định về quản lý thông tin điện tử trên Internet;

Căn cứ Thông tư số 14/2010/TT-BTTTT ngày 29/6/2010 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/08/2009 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến;

Căn cứ Quyết định số 01/2012/QĐ-VKSLS ngày 16/02/2012 của Viện trưởng VKSND tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác triển khai Trang thông tin điện tử;

Căn cứ Quyết định số 02/2012/QĐ-VKSLS ngày 16/04/2012 của Viện trưởng VKSND tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế tạm thời về tổ chức, hoạt động Trang thông tin điện tử (Website) Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn”.

Điều 2.  Giao Chánh Văn phòng VKSND tỉnh Lạng Sơn chịu trách nhiệm trực tiếp theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, cá nhân thực hiện Quyết định này.

Điều3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Các phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh, Viện KSND cấp huyện, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                         VIỆN TRƯỞNG

                                                                             (Đã ký) 

                                                                                  Hoàng Minh Tư