Bế mạc Hội nghị Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 29 (mở rộng)

Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 29 (mở rộng) đã hoàn thành chương trình đề ra. Hội nghị đã thông qua nghị quyết và bế mạc.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, các đại biểu bày tỏ đồng tình, nhất trí cao với nội dung báo cáo, tờ trình. Nhất trí với đánh giá của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về kết quả đạt được trong phát triển kinh tế – xã hội năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Nhiều chỉ tiêu kinh tế – xã hội được tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện, nhất là đối với các chỉ tiêu khó thực hiện đều đạt và vượt mục tiêu đề ra và để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong năm 2019.

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2020, các đại biểu cũng đã đề ra một số nhiệm vụ giải pháp, cùng với sự nỗ lực quyết tâm cao ngay từ tháng đầu năm nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra. Các địa phương cũng đề xuất, kiến nghị với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục quan tâm tập trung huy động nguồn lực để các địa phương đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển giao thông nông thôn gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; huy động các nguồn lực để lồng ghép thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và cấp, các ngành của tỉnh cần quan tâm giải quyết các thủ tục trình tự, thủ tục hành chính, thanh quyết toán vốn chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019.

Đại biểu tham luận tại hội nghị

Về công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản các chương trình dự án trọng điểm của tỉnh, các đại biểu có ý kiến cần đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư; liên kết phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị; chương trình xây dựng mỗi xã một sản phẩm; công tác giải quyết lao động, việc làm…

Về việc thực hiện bảo tồn, gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc, xây dựng hình ảnh con người Yên Bái các đại biểu có ý kiến đề nghị các ngành, các địa phương cần bám sát kế hoạch của tỉnh để triển khai thực hiện; tổ chức các lễ hội để bảo tồn giá trị văn hóa; thực hiện tốt các biện pháp để nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thực hiện tốt công tác quản lý du lịch, quảng bá xúc tiến đầu tư về du lịch; hỗ trợ các đề án phát triển du lịch; tập trung tuyên truyền tốt các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán; các ngày lễ, kỷ niệm lớn; tuyên truyền về đại hội đảng các cấp…

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thông qua Nghị quyết tại Hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí đồng chí Phạm Thị Thanh Trà – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến phát biểu của các đại biểu tại hội nghị. Đồng thời đồng chí nhấn mạnh: Các ý kiến đều đánh giá cao năm 2019 là năm tỉnh ta đã thành công một cách toàn diện và để lại dấu ấn tiêu biểu, nổi trội sau hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Những kết quả này được cụ thể bằng nhiệm vụ, bằng sản phẩm cụ thể và bằng những con số ấn tượng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng an ninh cũng như xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Những kết quả đạt trong năm 2019 đã tạo được âm hưởng vui, tạo khí thế tích cực, tạo niềm tin, động lực mới trong cả hệ thống chính trị, trong toàn bộ đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chào đón một mùa xuân mới năm 2020. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ 3 bài học kinh nghiệm có tính chất xuyên suốt nhất quán trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019 đó là bài học của sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, là tinh thần của ý Đảng, lòng dân đã hòa quện, đã khơi dậy và phát huy được một sức mạnh tổng hợp của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, cùng chung sức đồng lòng với cán bộ, đảng viên, hệ thống chính trị để hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

Đã thực sự đổi mới sáng tạo, thúc đẩy mạnh mẽ, giải phóng tư tưởng và đổi mới tư duy, hóa giải tốt những rủi ro, những khó khăn, thách thức và biến những khó khăn thách thức thành cơ hội, lợi thế cho sự phát triển; điều đó khẳng định ý chí, bản lĩnh, năng lực thực tiễn của đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị; khi thay đổi phương pháp và lề lối làm việc đã phát huy được tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp, từ tỉnh đến các ngành, các địa phương. Khẳng định được vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị.

Đã tranh thủ tốt sự lãnh đạo của Trung ương, của các bộ, ngành gắn với phát huy cao độ sức mạnh nội lực, tiềm năng lợi thế của tỉnh để khơi thông và thu hút mọi nguồn lực cho đầu tư và phát triển.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, trong năm 2020 trước hết phải tiếp tục thay đổi tư duy và phương pháp làm việc của đội ngũ lãnh đạo cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, đây sẽ là động lực dẫn dắt tổ chức hành động cụ thể, linh hoạt, sáng tạo để khơi bằng được các nguồn lực phát triển; xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại của một bộ phận nhân dân và cổ vũ khích lệ những mô hình mới, những cá nhân, những hộ đã tự nguyện thoát nghèo; tập trung chỉ đạo thật tốt cho công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp.

Đồng thời phải chỉ đạo sát sao, định hướng rõ nội dung đại hội từ chi bộ cơ sở đến đại hội đảng bộ trực thuộc, trong đó cần quan tâm xây dựng báo cáo cáo chính trị phải thực sự tập hợp được trí tuệ, sức sáng tạo, tinh thần khát vọng phát triển của quê hương của cơ quan, đơn vị; phải là sự kết tinh của tâm huyết, trách nhiệm và tầm nhìn, định hướng rõ, không được chung chung. Về nhân sự phải lựa chọn đội ngũ cán bộ tham gia cấp ủy thực sự xứng đáng, có tâm, có tầm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Triển khai đồng bộ, tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình hành động 190 và Nghị quyết số 34 của HĐND tỉnh. Trong đó phải tháo gỡ khơi thông các nút thắt về cơ chế quản lý, cơ chế phối hợp; thực hiện đảm bảo đồng bộ, nhất quán, thống nhất trong cả hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó cần hoàn thiện thêm cơ chế chính sách; tập trung thật tốt cho nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ưu tiên để xây dựng bằng được nguồn nhân lực là đội ngũ lãnh đạo hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 với chất lượng tốt nhất, điển hình nhất, tiêu biểu nhất cho trí tuệ, cho đạo đức, văn hóa lãnh đạo, cho ý trí và khát vọng vì một Yên Bái phát triển.

Trong năm 2020 phải phát huy cao hơn nữa về văn hóa và con người Yên Bái; phát huy cao độ bản sắc văn hóa dân tộc để tạo sự thúc đẩy cho phát triển kinh tế xã hội, tạo ra sự khác biệt, nổi trội.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trên nền tảng công nghiệp 4.0, trước hết phải đổi mới tư duy của đội ngũ lãnh đạo trong việc đưa khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trong điều hành quản lý…

Phải nhất quán nhận thức và tư duy về phát triển bền vững trên 3 trụ cột: kinh tế, xã hội và môi trường bền vững; đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa gắn với xây dựng nông thôn mới; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần để giảm dần khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, giảm khoảng cách giữa vùng thấp và vùng cao; tập trung thực hiện tốt các hoạt động trước trong và sau Tết Nguyên đán, quan tâm chăm lo đến đối tượng chính sách, gia đình có công, các hộ nghèo để đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có tết; chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo công phu, chu đáo, kỹ lưỡng để tổ chức Tết trồng cây năm 2020 tuyệt đối an toàn.

Theo Yenbai.gov.vn

Thông điệp đầu năm 2020 của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng
Tăng cường kiểm tra công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng vụ khô hanh 2019-2020
Yên Bái tham dự Hội nghị triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2020
Lễ khởi công xây dựng công trình cầu Cổ Phúc: Cây cầu nối đôi bờ ước mơ
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh và dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
4 chính sách lao động, tiền lương có hiệu lực trong năm 2020
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu 2
Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 11 Luật mới
Khởi tố nguyên Chủ tịch UBND Thành phố Phan Thiết
Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin ban hành, liên tịch ban hành