Thông tư 08/2018/TT-BTP Hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp

Tải văn bản tại đây

Nghị quyết số 57/2018/QH14 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018
Nghị quyết số 58/2018/QH14 ngày 15/06/2018 của Quốc hội phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016
Nghị quyết số 59/2018/QH14 ngày 15/06/2018 của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019
Nghị quyết số 60/2018/QH14 về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
Nghị quyết số 61/2018/QH14 ngày 15/06/2018 của Quốc hội thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”
Nghị quyết số 62/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 – 2018”
Nghị quyết số 63/2018/QH14 ngày 15/06/2018 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
Nghị quyết số 64/2018/QH14 kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
Thông tư liên tịch 05/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC quy định về việc phối hợp thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội
Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán