Nghị quyết số 62/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 – 2018”

Tải văn bản tại đây

Thông tư liên tịch 05/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC quy định về việc phối hợp thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội
Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán
Luật đo đạc, bản đồ năm 2018
Luật sửa đổi, bổ sung 11 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018
Luật quốc phòng năm 2018
Luật cạnh tranh năm 2018
Luật An ninh mạng năm 2018
Luật tố cáo năm 2018
Luật sửa đổi bổ sung của Luật thể dục thể thao năm 2018
Ban hành Thông tư liên tịch quy định việc phối hợp giữa các cơ quan THTT trong thực hiện một số quy định của BLTTHS về trả hồ sơ để điều tra bổ sung