Thông tư liên tịch 05/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC quy định về việc phối hợp thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội

Thông tư liên tịch 05/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC quy định về việc phối hợp thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội

Tải văn bản tại đây

Luật quốc phòng năm 2018
Luật cạnh tranh năm 2018
Luật An ninh mạng năm 2018
Luật tố cáo năm 2018
Luật sửa đổi bổ sung của Luật thể dục thể thao năm 2018
Luật đo đạc, bản đồ năm 2018
Luật sửa đổi, bổ sung 11 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018
Ban hành Thông tư liên tịch quy định việc phối hợp giữa các cơ quan THTT trong thực hiện một số quy định của BLTTHS về trả hồ sơ để điều tra bổ sung
170 mẫu văn bản trong thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, điều tra và truy tố.
Luật: Trách nhiệm bồi thường của nhà nước