Ban hành Thông tư liên tịch quy định việc phối hợp giữa các cơ quan THTT trong thực hiện một số quy định của BLTTHS về trả hồ sơ để điều tra bổ sung
170 mẫu văn bản trong thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, điều tra và truy tố.
Luật: Trách nhiệm bồi thường của nhà nước
Nghị quyết số 41/2017/QH14
Kế hoạch triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Kế hoạch số 32/KH-TLĐ về việc tổ chức cuộc thi báo chí viết về công nhân và công đoàn năm 2017 – 2018
Công văn về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017
Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13
Nghị quyết về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng
Nghị quyết Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13