Kế hoạch Triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Yên Bái năm 2017
Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT tỉnh Yên Bái
Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP ngày 16/03/2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án.
Nghị định quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thống kê
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê
Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc triển khai thi hành luật tiếp cận thông tin
Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của BCT về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017
Toàn văn Nghị quyết Trung ương 4 – Khóa XII