Chúc mừng năm mới Canh Tý 2020. Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020).

Liên kết website

BAN CÁN SỰ ĐẢNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Ngày đăng: 08/05/2012 | Lượt xem: 1518

1. Vị trí, chức trách, nhiệm vụ

Ban cán sự Đảng do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái quyết định thành lập theo quy định của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, là cơ quan lãnh đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc chấp hành đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong hoạt động của ngành kiểm sát tỉnh Yên Bái.

Ban cán sự Đảng có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

- Thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo ngành kiểm sát tỉnh Yên Bái, quán triệt và thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Nghị quyết của tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng thời thể chế hoá thành chương trình, kế hoạch công tác của ngành kiểm sát tỉnh Yên Bái để tổ chức thực hiện;

- Lãnh đạo thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ và nhiệm vụ công tác trong ngành kiểm sát tỉnh Yên Bái. Theo phân cấp quản lý cán bộ của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ban cán sự xem xét, quyết định các nội dung về công tác tổ chức cán bộ; xem xét ra Nghị quyết đề nghị bổ nhiệm, cách chức, miễn nhiệm đối với một số chức vụ, chức danh; quyết định thẩm tra, kết luận đối với cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý có vấn đề cần xem xét về lịch sử chính trị và chính trị hiện tại;

- Định kỳ báo cáo việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Tỉnh ủy Yên Bái, Hội đồng nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác xây dựng ngành kiểm sát tỉnh Yên Bái theo yêu cầu của Đảng, của Ngành và kiểm tra, giám sát việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng về công tác tổ chức cán bộ. Ban cán sự có trách nhiệm xem xét, quyết nghị, báo cáo Thường trực tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao những vụ, việc do tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân yêu cầu, những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp.

2. Cơ cấu tổ chức

Ban cán sự Đảng gồm có 7 đồng chí.

Bí thư Ban cán sự Đảng: Đồng chí Lương Văn Thức, Viện trưởng.

 

 

Video
Ngành KSND đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước
Album ảnh


Yên Bái