Tích cực hướng ướng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Cán bộ, công chức ngành Kiểm sát nhân dân nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

Liên kết website

Họp Tiểu ban Tuyên truyền, phục vụ và bảo vệ Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh

Ngày đăng: 22/08/2019 | Lượt xem: 285

Sáng 22/8, Tiểu ban Tuyên truyền, phục vụ và bảo vệ Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh tổ chức họp để thông qua dự thảo Kế hoạch tuyên truyền và Kế hoạch bảo vệ Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh - Trưởng Tiểu ban chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kết luận cuộc họp

Theo kế hoạch, nội dung tuyên truyền được chia theo thời gian tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng với 4 đợt tuyên truyền cao điểm.

Đợt 1, từ năm 2019 đến thời điểm hoàn thành Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (tháng 10/2020) tập trung tuyên truyền các nội dung: Sự ra đời và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ đại hội; ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, bối cảnh, thời điểm diễn ra Đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Nội dung của Quy chế bầu cử trong Đảng, việc tổ chức đại hội điểm; tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi tham gia Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh, Đại hội XIII của Đảng. Các nội dung cơ bản của dự thảo văn kiện Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIII của Đảng. Việc đóng góp ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, nhân dân và các chuyên gia vào các dự thảo văn kiện Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIII của Đảng. Những thành tựu đạt được của đất nước, của tỉnh sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới; kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đảng các cấp; những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng của các cấp ủy, tổ chức đảng trong 5 năm qua và mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới. Các phong trào thi đua yêu nước và đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020 - 2021. Công tác chuẩn bị, diễn biến, kết quả và các hoạt động chào mừng thành công Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh. Những tấm gương tiêu biểu được tuyên dương tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ X; các tập thể, cá nhân hiển hình trong học tập và làm theo Bác.

Đợt 2, từ sau Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đến trước thời điểm khai mạc Đại hội XIII của Đảng (tháng 10/2021) tập trung tuyên truyền các nội dung: Kết quả, ý nghĩa Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh; hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh. Ý kiến đóng góp của nhân dân các dân tộc trong tỉnh vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Tập trung tuyên truyền những thành tựu nổi bật của đất nước sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới; quá trình đổi mới tư duy của Đảng ta và bài học kinh nghiệm, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp vượt lên khó khăn, thách thức về kinh tế và đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội XIII của Đảng; quy chế bầu cử trong Đảng; tiêu chuẩn, cơ cấu độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Những điển hình tiên tiến, những nhân tố mới trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIII của Đảng.

Đợt 3, trong thời gian diễn ra Đại hội XIII của Đảng, tập trung tuyên truyền tầm vóc, ý nghĩa Đại hội XIII của Đảng; các hoạt động của Đại hội; nội dung các Văn kiện chính thức được trình bày tại Đại hội; hoạt động thảo luận và các quyết định của Đại hội; kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban kiểm tra Trung ương; tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đối với Đại hội.

Đợt 4, ngay sau Đại hội XIII của Đảng tập trung tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng; thông báo nhanh kết quả Đại hội XIII của Đảng; tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; việc tổ chức, học tập quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động cách mạng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh; tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân tỉnh Yên Bái nói riêng, cả nước nói chung và dư luận tích cực của bạn bè quốc tế về kết quả Đại hội XIII của Đảng.

Công tác tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh được thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh; thông qua mạng xã hội; tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị trong các tổ chức đảng, đoàn thể chính trị; tuyên truyền, cổ động trực quan thông qua hệ thống khẩu hiệu, pa - nô, áp phích, triển lãm; hoạt động văn hóa, văn nghệ; các cuộc thi tìm hiểu, sáng tác văn học, nghệ thuật và báo chí…

Tại cuộc họp đã thông qua kế hoạch về công tác bảo vệ Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó phân công cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức trước, trong và sau khi kết thúc Đại hội.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Công tác tuyên truyền có ý nghĩa hết sức quan trọng cho sự thành công Đại hội. Do đó phải có phương án, lên kế hoạch chi tiết cụ thể cho công tác tuyên truyền theo từng đợt.

Tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống lưu ý thêm, công tác tuyên truyền cần bổ sung tuyên truyền chống chạy chức, chạy quyền, lôi kéo nhau bỏ phiếu… gắn với tuyên truyền biển đảo, thềm lục địa quốc tế; tuyên truyền ngăn ngừa giải quyết khiếu nại tố cáo, tụ tập đông người, biểu tình.

Thống nhất công tác tuyên truyền chia thành 4 đợt và bằng nhiều hình thức, đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cần tăng cường tuyên truyền trong các hội nghị góp ý vào văn kiện Đại hội, mỗi cán bộ, đảng viên phải là một tuyên truyền viên tích cực. Đối với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh cần chỉ đạo thật tốt việc đảm bảo các điều kiện cho công tác bảo vệ Đại hội đảng các cấp; làm tốt công tác bảo vệ tại cơ sở. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm tốt công tác đôn đốc, kiểm tra công tác tuyên truyền, chú ý tuyên truyền phải gắn với các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh. Đề nghị các cơ quan thành viên Tiểu ban xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể của cơ quan đơn vị mình, thường xuyên có báo cáo tiến độ với Tiểu ban để cập nhật thông tin.

Theo Yenbai.gov.vn

Video
Hiệu quả từ một quy chế phối hợp (theo Kiemsat.vn)
Album ảnh


Yên Bái