Chúc mừng năm mới Canh Tý 2020. Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020).

Liên kết website

Chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà tại Hội nghị lần thứ 25 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XVIII (mở rộng)

Ngày đăng: 08/07/2019 | Lượt xem: 517

Sáng 28/6, Hội nghị lần thứ 25 (mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã tổ chức quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 10, khóa XII; Chỉ thị số 35- CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33- NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Báo Yên Bái xin trích, giới thiệu tới bạn đọc phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh về các nội dung trên!

Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. 

Quang cảnh Hội nghị 

Tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đã quán triệt nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 10, khóa XII. 

Theo đó, thực hiện chương trình toàn khoá, từ ngày 16 đến 18/5/2019, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp bàn các nội dung: Đề cương các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9, khóa XII đến Hội nghị Trung ương 10 khóa XII; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng năm 2018. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết: Sau hơn 2 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, Hội nghị Trung ương 10, khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Trong đó, các đại biểu đã dành thời gian nghiên cứu tài liệu, phát huy dân chủ, trí tuệ thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các nội dung Hội nghị. Bộ Chính trị đã họp, thảo luận để tiếp thu ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương về các dự thảo Đề cương Văn kiện Đại hội XIII và giải trình những nội dung cần thiết. 

Tiếp đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã quán triệt các nội dung quan trọng của Chỉ thị số 35- CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy phát biểu định hướng các vấn đề thảo luận tại Hội nghị 

Định hướng thảo luận tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy nhấn mạnh: Đại hội đảng các cấp là nhiệm vụ quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn Đảng bộ. Đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, căn cứ nội dung, yêu cầu, những điểm mới, những điểm cần lưu ý trong Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị để tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, tập trung một số nội dung về công tác tuyên truyền, phổ biến và phát động các phong trào thi đua; những giải pháp tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, hiệu quả Chỉ thị trong cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân; những biện pháp, giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua chào mừng Đại hội.

Về Dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33- NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, đồng chí đề nghị các đại biểu thảo luận, bổ sung, làm rõ thêm những kết quả đã đạt được, đi sâu phân tích những hạn chế, yếu kém, làm rõ hơn nguyên nhân và bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện; đề xuất thêm các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. 

Đối với Dự thảo Kế hoạch đẩy mạnh giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đậm đà bản sắc các dân tộc, xây dựng con ngưòi Yên Bái "Tự tôn, tự trọng, tự hào, nhân ái, nghĩa tình, thân thiện, đoàn kết, cần cù, sáng tạo”, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, trọng tâm là xây dựng hình ảnh con người Yên Bái, nhất là những phẩm chất tiêu biểu của con người Yên Bái và giải pháp gìn giữ, phát huy; xây dựng ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong xây dựng hình ảnh con người Yên Bái; việc xây dựng văn hóa học đường; văn hóa, nếp sống văn minh, nghĩa tình ở làng, bản, khu dân cư; văn hóa công sở; việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa gắn với khai thác, phát triển du lịch của địa phương. 

Đồng chí Trần Huy Tuấn – Bí thư Huyện ủy Văn Yên ý kiến vào các nội dung Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị.

Phát huy dân chủ, trí tuệ, các đại biểu đã thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các nội dung Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 35. Các ý kiến đã tập trung vào công tác nhân sự, độ tuổi cấp cơ sở, quy trình, cơ cấu, thời gian diễn ra đại hội; chính sách đối với cán bộ thôi không tham gia tái cử; công tác tổ chức; cho ý kiến vào Dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33- NQ/TW; Dự thảo Kế hoạch đẩy mạnh giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đậm đà bản sắc các dân tộc, xây dựng con người Yên Bái "tự tôn, tự trọng, tự hào, nhân ái, nghĩa tình, thân thiện, đoàn kết, cần cù, sáng tạo”. 

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận Hội nghị 

Phát biểu kết luận Hội nghị, về Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu: cả hệ thống chính trị, cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ, toàn diện, ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của Đại hội để chuẩn bị thật tốt toàn diện, chu đáo cho đại hội đảng bộ các cấp đảm bảo khoa học, chặt chẽ, sâu sắc, chất lượng, kỹ lưỡng, trí tuệ; tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. 

Phát huy dân chủ rộng rãi, tập hợp trí tuệ của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thống nhất cao trong toàn Đảng và sự đồng thuận trong toàn xã hội để tổ chức đại hội Đảng các cấp theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, và sáng tạo. 

Cùng với đó là chuẩn bị thật tốt về nhân sự của đại hội. Gắn công tác chuẩn bị tổ chức đại hội với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, giải quyết tốt các vấn đề bức xúc trong Đảng, trong nhân dân và các vấn đề phát sinh, làm tốt công tác tư tưởng để tạo sự đồng thuận thống nhất trong cán bộ, đảng viên. 

Khẩn trương xây dựng đề cương, văn kiện đại hội, đặc biệt xây dựng dự thảo báo cáo chính trị theo tinh Chỉ thị 35 và Kế hoạch của Tỉnh ủy theo hướng đổi mới. Đồng thời rà soát, quy hoạch công tác cán bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 một cách kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng, số lượng và phải lấy chất lượng cán bộ làm gốc. 

Chuẩn bị phát động đợt thi đua đặc biệt rộng rãi trong toàn Đảng, toàn quân để chào mừng đại hội Đảng các cấp; lựa chọn một số công trình, phần việc chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tập trung tăng tốc thựu hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. 

Về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33- NQ/TW và dự thảo Kế hoạch đẩy mạnh giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đậm đà bản sắc các dân tộc, xây dựng con người Yên Bái "tự tôn, tự trọng, tự hào, nhân ái, nghĩa tình, thân thiện, đoàn kết, cần cù, sáng tạo”, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy Đảng tiếp tục có giải pháp cụ thể để xây dựng con người Yên Bái phù hợp với xu thế phát triển chung của đất nước, của thời đại. Trong đó, chú trọng vấn đề nhận thức về văn hóa và xây dựng con người văn hóa, hướng tới sự hoàn thiện nhân cách con người gắn với cội nguồn, phát triển trong xu thế hội nhập 4.0. 

Cùng với đó, củng cố và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; tích cực xây dựng văn hóa trong kinh tế, chính trị, nâng cao chất lượng văn hóa vật chất, tinh thần. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các cấp ủy Đảng coi trọng hơn nữa vấn đề giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người Yên Bái "tự tôn, tự trọng, tự hào, nhân ái, nghĩa tình, thân thiện, đoàn kết, cần cù, sáng tạo”, tạo ra sức sống mới, văn hóa mới trong cộng đồng, gia đình; chú trọng và kịp thời tôn vinh các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực này, góp phần xây dựng hình ảnh con người Yên Bái với truyền thống tốt đẹp, đoàn kết, cần cù, sáng tạo; đồng thời gắn phát triển văn hóa gắn với phát triển kinh tế một cách hài hòa, trong đó lấy văn hóa làm nền tảng… 

Buổi chiều, Hội nghị tiếp tục tổng kết Nghị quyết số 37- NQ/TW và Dự thảo Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37- NQ/TW ngày 1/7/2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế- xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020.

 Theo Baoyenbai.com.vn

Video
Ngành KSND đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước
Album ảnh


Yên Bái